Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 Şehre 30 Restoratör Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 Şehre 30 Restoratör Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını açıkladı. İşte ilan.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 Şehre 30 Restoratör Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 İLDE 30 restoratör alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafındna yayımlanan ilanda restoratör kadrosunda istihdam etmek üzere sözleşmeli kamu personeli alınacağına yer verildi. 

"Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere Mesleki Uygulamalı Sınav ile 30 sözleşmeli Restoratör alımı yapılacaktır" ifadeleri ile yayımlanan personel alımında başvuruya dair bilgiler şu şekilde:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2- MESLEKİ UYGULAMALI SINAV İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ
RESTORATÖR POZİSYON ADETLERİ, GÖREV YERLERİ İLE ARANACAK ŞARTLAR
Restoratör pozisyonda 30 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1. Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon
konularında eğitim veren üniversitelerin ilgili önlisans ve lisans programlarından (Kültür Varlıklarını
Koruma ve Onarım, Mimari Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Rölöve-Restorasyon,
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümlerinden) ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından, mezun olmak,
2. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3. Koruma ve onarım alanında uygulama deneyimi olduğunu gösterir nitelikte hazırlanmış
çalışma dosyası ibraz etmek,
4. Aşağıda sıralanan şartlardan en az birine sahip olmak;

a. Bakanlıkça gerçekleştirilen çalışmalarda en az 30 gün restoratör olarak yer aldığını
gösterir ilgili idare imzalı belge.
b. KVMGM izni ile gerçekleştirilen en az 2 arkeolojik kazı çalışmasında, her bir kazı
sezonunda (takvim yılı içerisinde) toplamda en az 30 gün süreyle restoratör olarak görev almış
olduğunu gösterir ilgili kazı başkanından / müze müdüründen alacağı imzalı yazı ve / veya belge.
(Bilgilerin teyidi KVMGM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)

c. Koruma ve onarım alanında çalışma deneyimi olduğunu gösterir belge. (Staj hariç)

ALIM YAPILACAK İLLER

Ankara (2),

Antalya (3),

Bursa (3),

Diyarbakır (3),

Erzurum (4),

Gaziantep (2),

İstanbul (3),

İzmir (4),

Nevşehir (3),

Trabzon (3).

BAŞVURU

İlana başvurular, 10/08/2022-21/08/2022 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç