KPSS 2024/5: Sağlık Bakanlığı, 27 bin personel alımı sonuçları sonrası göreve başlama duyurusu yayınladı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

KPSS 2024/5: Sağlık Bakanlığı, 27 bin personel alımı sonuçları sonrası göreve başlama duyurusu yayınladı

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı göreve başlama duyurusu yayınlandı. İşte göreve başlama hakkında bilinmesi gerekenler.

Sağlık 5 Mart 2024 0
KPSS 2024/5: Sağlık Bakanlığı, 27 bin personel alımı sonuçları sonrası göreve başlama duyurusu yayınladı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan KPSS 2024/5 tercih sonuçlarının ardından ilk duyuru geldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. YHGM üzerinden yayınlanan duyuruda sözleşmeli 27 bin personel alımında göreve başlama duyurusuna yer verildi ve şu ifadelere yer verildi:

"

Bakanlığımız sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS-2024/5 yerleştirme sonuçları
04.03.2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştır.
KPSS-2024/5 sonucuna göre sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin göreve başlama
işlemleri hakkında; 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri
uyarınca gerekli işlemler tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde göreve başlama işlemlerine
ilişkin detaylı duyuru yapılacaktır.
KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzunun Açıklamalar ve Uyarılar bölümündeki 11 inci
maddesinde belirtildiği üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci
maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalardan yararlanabilecek durumda
olup;
1- Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde sözleşmeli personel olarak çalışmakta
iken, eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olmakla birlikte;
geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve
niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını
karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c)
bendi hükümlerinin kendilerine uygulanamadığını gösteren, görev yaptığı kurumun atamaya
yetkili amiri tarafından onaylanmış belgeyi,
2- Eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olanların, eşinin kamu
personeli olduğunu gösteren, ilgili kurumun atamaya yetkili amiri tarafından onaylanmış
belgeyi,
3- Sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olanların, talebine esas
teşkil eden (kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarına
ait) üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınmış sağlık kurulu
raporunun onaylı örneğini,
4- Unvan değişikliği kapsamında yerleşenlerin, görev yaptığı kurumun atamaya yetkili
amiri tarafından onaylanmış, pozisyon unvanını içeren hizmet belgesini,
5- 18.03.2024 Pazartesi günü saat 18.00’a kadar bir dilekçe ekinde T.C. Sağlık
Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi (Eski
6001. Cadde) No:9 P.K: 06800 Çankaya /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo veya
iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri ya da elden teslim etmeleri gerekmektedir.
(II). BÖLÜM
KPSS-2024/5 sonucuna göre;
- Dil ve Konuşma Terapisti,
- Odyolog,
- Perfüzyonist,
- Sağlık Fizikçisi,
pozisyonlarına yerleşenlerin aşağıda belirtilen belgeleri, 18.03.2024 Pazartesi günü
saat 18.00’a kadar bir dilekçe ekinde T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler
Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi (Eski 6001. Cadde) No:9 P.K: 06800 Çankaya
/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri
ya da elden teslim etmeleri gerekmektedir.
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ, ODYOLOG, PERFÜZYONİST, SAĞLIK
FİZİKÇİSİ POZİSYONLARINA YERLEŞENLERİN DİPLOMA
TESCİL VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ İÇİN
GEREKLİ BELGELER
1) Diploması henüz tescil edilmemiş olanlardan istenen belgeler:
(Yurt içinde eğitimini tamamlayanlar)
• Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diplomasının aslı.
• T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı sureti.
(Yurt dışında eğitimini tamamlayanlar)
• YÖK’ten alınmış denklik belgesinin aslı ve noter tasdikli sureti.
• Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diplomasının aslı ve noter tasdikli Türkçe Tercümesi.
• Harç makbuzu.
• Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
• T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı sureti.
2) Diploması daha önce tescil edilmiş olanlardan istenen belgeler:
• Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diplomasının tasdikli sureti.
3) Göreve başlama işlemleri için gerekli belgeler:
a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanını, adres bildirimini, görevini devamlı
yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını, adli sicil kaydı 
yazılı beyanını ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını
içeren (Ek–1) Form,
b) ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzunda söz konusu
unvanlar için belirtilen programlardan mezun olmayan adayların ayrıca öğrenim
durumları itibarıyla Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Sağlık Fizikçisi
olabileceklerine ilişkin kendi adlarına alınan YÖK kararı,
c) Mezuniyet durumunu gösteren https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretimmezunbelgesi-sorgulama e-Devlet internet adresinden alınacak mezun belgesi,
d) KPSS-2024/5 yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı,
e) 2 (iki) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyadı yazılmış
olacak),
f) Mal Bildirim Beyannamesi (EK-2) , (Doldurulup kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)
g) e-Devlet internet adresinden alınacak Sigortalı Hizmet Cetveli dökümü.
(https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu)
Diplomaları henüz tescil edilmemiş olanlar 1. ve 3. maddede belirtilen belgeleri,
diplomaları daha önce tescil edilmiş olanlar ise sadece 2. ve 3. maddede belirtilen belgeleri
gönderecek olup bu bölümdeki duyuru kapsamında sadece Dil ve Konuşma Terapisti,
Odyolog, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarına yerleşenlerin belge göndermeleri
gerekmektedir.
(III). BÖLÜM
KPSS-2024/5 sonucuna göre Bakanlığımız Merkez Teşkilatına 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi Kapsamında yerleşen;
- Mühendis,
- Mimar,
- Şehir Plancısı,
pozisyonlarına yerleşenlerin aşağıda belirtilen belgeleri, 18.03.2024 Pazartesi günü
saat 18.00’a kadar bir dilekçe ekinde T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler
Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi (Eski 6001. Cadde) No:9 P.K: 06800 Çankaya
/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri
ya da elden teslim etmeleri gerekmektedir.

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCISI
POZİSYONLARINA YERLEŞENLERİN GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ İÇİN
GEREKLİ BELGELER
1- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanını, adres bildirimini, görevini devamlı yapmaya
engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını, adli sicil kaydı yazılı beyanını
ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını içeren (Ek–1) Form,
2- Mezuniyet Belgesi;
 Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir noter tasdikli diploma sureti ya
da mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi, mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu)
sureti,
 Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra
diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı
sureti,
 Diplomasını kaybedenler için mezun olduğu okuldan alacağı zayi belgesi,
 Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı
veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların, denklik belgesinin aslı veya noter
tasdikli sureti,
 Mezuniyet durumunu gösteren https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezunbelgesisorgulama e-Devlet internet adresinden alınacak mezun belgesi,
 Tasdikname kabul edilmeyecek olup, adayın en son bitirdiği okuldan diploma bilgilerini
içeren tarih-sayılı okul müdürü tarafından kaşeli ve imzalı resmi yazı teslim etmeleri
gerekmektedir. “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki)
yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylı sureti kabul edilmeyecektir.
3- 2 (iki) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyadı yazılmış
olacak),
4- Mal Bildirim Beyannamesi (EK-2) (ilgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış),
5- KPSS-2024/5 yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı,
6- e-Devlet internet adresinden alınacak Sigortalı Hizmet Cetveli dökümü.
(https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu)
7- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek
durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece
yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.
8- Halen askerde olmaları sebebiyle atama için istenilen başvuru evraklarını teslim edemeyecek
durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile birinci maddede
belirtilen yerlere teslim edebilecektir. Bu durumdaki hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren
otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yakınları aracılığı ile evrakını teslim
ettiği birime başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla atamalarına
müteakip yerleşmeye hak kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır.
Bu bölümdeki duyuru kapsamında sadece Merkez Teşkilatı Mühendis, Mimar ve
Şehir Plancısı pozisyonlarına yerleşenlerin belge göndermeleri gerekmektedir

NOT: (I)., (II). ve (III). bölümlerde belirtilen süre içinde Bakanlığa ulaşmayan belgeler işleme
alınmayacak olup gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler göreve başlatılmayacak,
göreve başlatılmış olsalar dahi hizmet sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında,
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kendilerine bir bedel ödenmiş
ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir"

Duyuru detaylarına "https://yhgm.saglik.gov.tr/TR-102793/kpss20245-saglik-bakanligi-sozlesmeli-personel--alimi-hakkinda-duyuru.html" adresinden ulaşabilirsiniz.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç