KPSS 2024/1 tercih robotu: Lise / ortaöğretim mezunu 155 memur alımı yapılacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

KPSS 2024/1 tercih robotu: Lise / ortaöğretim mezunu 155 memur alımı yapılacak

Lise mezunları arasından kamuya 155 mülakatsız memur alımı yapılacak. KPSS tercih kılavuzu ve başvuru bilgileri yazımızda.

Kamu 11 Tem 2024 0
KPSS 2024/1 tercih robotu: Lise / ortaöğretim mezunu 155 memur alımı yapılacak

KPSS 2024/1 lise / ortaöğretim tercih kılavuzu, robotu: Hangi kadrolara memur alımı yapılıyor?

2024 yılı KPSS tercih kılavuzu yayınlandı ve yayınlanan tercih kılavuzunda lise mezunlarından kamuya personel alımı yapılacağı görülüyor. Toplamda 155 memur alımı yapılacak.

Hastabakıcı, teknisyen, şoför, hizmetli, düz memur ve sağlık memuru kladrolarına lise mezunlarından alım yapılacak. Başvuru genel şartları şu şekilde:

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi
olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve
Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına
atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

ç) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Kılavuzda yer alan Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen
suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını
taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda
bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına,
hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili
kurumlar tarafından karar verilecektir.)
Kılavuzda yer alan Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;
Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin
yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan
raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.) 

Tercih kılavuzu

Lise kadrolar için Tıklayın

Kodlar için Tıklayın

Özel koşullar için Tıklayın

Alan kodları için Tıklayın

Tercihler nasıl yapılacak?

Tercihler aşağıdaki videoda belirtildiği gibi yapılacak:

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç