Kırıkkale Üniversitesi 132 Sağlık Personel Alım İlanı Yayımladı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Kırıkkale Üniversitesi 132 Sağlık Personel Alım İlanı Yayımladı

Kırıkkale Üniversitesi personel alım ilanı yayımladı.Yayımlanan ilanda Kırıkkale Üniversitesi tıp fakültesi hastanesinde istihdam edilmek üzere hemşire, diyetisyen, röntgen teknisyeni, sağlık teknikeri ve diğer sağlık personeli unvanlarında toplamda 132 sağlık personeli alımı yapılacak.

Kamu 27 Tem 2021 20:42 0
Kırıkkale Üniversitesi 132 Sağlık Personel Alım İlanı Yayımladı

Kırıkkale Üniversitesi personel alım ilanı yayımladı.Yayımlanan ilanda Kırıkkale Üniversitesi tıp fakültesi hastanesinde istihdam edilmek üzere hemşire, diyetisyen, röntgen teknisyeni, sağlık teknikeri ve diğer sağlık personeli unvanlarında toplamda 132 sağlık personeli alımı yapılacak.


Kırıkkale Üniversitesi personel alımı ilanında, hemşire ve sağlık personeli kadrolarına 132 adet sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirildi.Merak edilen tüm detaylar..


Kırıkkale Üniversitesi Personel Alımı Ne Zaman?

Kırıkkale Üniversitesi personel alımına başvuru yapmak isteyen adaylar başvurular www.pdbilan.kku.edu.tr adresinden elektronik ortamda yapılacaktır. Şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular 9 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecektir.
Kırıkkale Üniversitesi Personel Alım Şartları Nelerdir?

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel

Şartları taşımak.


2-Nöbet usulü veya gece çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.


3-Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.


4-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.


5-Lisans mezunları için; 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanına sahip olmak.

Ön Lisans mezunları için; 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanına sahip olmak.

Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.


6-Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak.


7-Sıralamaya esas olan, KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde, yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.


8-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu ilandaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”


(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç vedördüncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.


Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,


b) Öğrenim durumu itibarıyla ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara Ek 4’üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,


c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az 1 (bir) yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3’üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”


Başvuru Şekli ve Yeri

İlanın başvuru süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, başvurular www.pdbilan.kku.edu.tr adresinden elektronik ortamda yapılacaktır. Şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.


İstenilen Belgeler

1-Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği başvuru platformunda mevcuttur.)

2-KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunması zorunludur.)

3-Öğrenim Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir.)

4-Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı

5-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

6-Fotoğraf

7-“Aranan Nitelikler” başlığı altında istenilen Sertifika/Belgelerin üzerinde tarihinin olması veya ilave bir yazı ile belgelendirilmesi zorunlu olup, ilanın başvuru süresi içerisinde alınan sertifika/belgeler geçerli kabul edilmeyecektir.

8-İstenilen belgelerin, elektronik başvuru platformunda her belge için belirlenmiş alana yüklenmesi ve çoklu belge yüklemeyi gerektiren alanlara, PDF dosyalarının birleştirmesi suretiyle yüklenmesi gerekmektedir.


Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçlar

1-Tüm adayların KPSS sonuç belgesi, ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecek olup, yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2-KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, başvuru süresinin bitimini müteakip 15 (on beş) iş günü içerisinde, Üniversitemiz web sayfasından (veya başvuru platformundan) duyurulacaktır.

3-Söz konusu sonuç açıklanmasına dair ilan, tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4-Her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

5-Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde; elektronik başvuru platformuna yükledikleri belgelerin; asıl ve/veya onaylı örneklerini ya da e-Devlet kapısından alınmış belgelere ilave olarak, sonuçların açıklanması sırasında istenilecek gerekli belgeleri tamamlayarak, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belge teslim edip, atamasının yapıldığına ilişkin tebligattan sonra süresi içerisinde göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar çağrılacaktır.


Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç