Kilis 7 Aralık Üniversitesi personel alım ilanı geldi: İşte başvuru 2023

Kilis 7 Aralık Üniversitesi personel alım ilanı geldi: İşte başvuru 2023

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve 3 farklı kadroda personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte ilanlar ve başvuru bilgisi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi personel alım ilanı geldi: İşte başvuru 2023

Kilis 7 Aralık Üniversitesi personel alım ilanı geldi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve 3 farklı kadroda personel alımı yapılacağı açıklandı. Üniversite tarafından yayımlanan ilana baktığımızda başvuruların başladığı görülüyor. Bizde bu yazımızda söz konusu personel alım ilanının detaylarına yer verdik. İşte başvuru bilgisi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Başvuracak adaylarda, aşağıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartlar aranır.
3- Her hangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6- 657 sayılı Kanun'un 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
10- Lisans mezunu olanlar için 2022 KPSS (P3) puanı, Önlisans mezunu olanlar için 2022 KPSS (P93) puanı, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için ise 2022 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınacaktır. Büro personeli ile spor uzmanı kadrosuna başvuran adayların en az 60 (altmış), destek personeli kadrosuna başvuran adayların ise en az 50 (elli) puana sahip olmaları gerekmektedir.
11- Yurt dışından alınmış olan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin ibraz edilmesi zorunludur.
12- Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların, görev tanımında belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel teşkil edecek vücut, akıl hastalığı ve ruhsal bozukluğu ile engelli bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir.
13- "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince yaptırılacak olan arşiv araştırmasının/güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

BAŞVURU

İlana başvurular üniversiteye şahsen veya kargo yolu ile 1 Aralık tarihine kadar yapılabilecek.

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;