Kars Kafkas Üniversitesi 50-60 KPSS ile Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

Kars Kafkas Üniversitesi 50-60 KPSS ile Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

Kars Kafkas Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda 50 ve 60 KPSS ile mülakatsız personel alınacağına yer verildi.

Kars Kafkas Üniversitesi 50-60 KPSS ile Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

Kafkas Üniversitesi personel alacak.

Kars KAfkas Üniversitesi personel alımı yapacağını açıkladı. Yayımlanan ilanda sözleşmeli olarak 22 personel alınacğına yer verildi. KPSS 50 ve 60 puan şartı ile mülakatsız yapılacak personel alımında başvurular alınmaya başladı.

Üniversite tarafından , "Üniversitemizin çeşitli birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2020 yılı KPSS (B) grubu puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılarında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktı" ifadeleri ile yayımlanan sözleşmeli kamu personeli alımında detaylar haberimizde...

BAŞVURU ŞARTLARI

A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel
şartlar aranır.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları
adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
5. 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya
vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,
B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca
başvuruları kabul edilmeyecektir.
C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul
edilmeyecektir.
D- KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için 2020 KPSSP94 puanı
esas alınacaktır.(Eczacı pozisyonu hariç)
E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi
olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin
başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
G- Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 2. 3 ve 4'üncü maddelerinde belirtilen şartları
taşıması gerekmektedir.

H- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar
I- Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması

ÖZEL ŞARTLAR

a) 2020 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)
b) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,
c) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
d) Başvuru yapacak adayların son 1 yılda (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları
gerekir. 

BAŞVURU

İlana başvurular 15 gün içinde a KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAT: 2 Merkez/KARS adresine şahsen ya da posta yolu ile yapılacak. Başvuru evrakları:

1- Başvuru Dilekçesi
2- Başvuru Formu
3- 1 adet fotoğraf
4- 2020 yılı KPSS sonuç belgesi
5- Nüfus cüzdan fotokopisi
6- Mezuniyet Belgesinin Karekodlu e-Devlet Çıktısı
7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç