Karakaya Belediyesi lise mezunu düz memur ve lisans mezunu muhasebeci alımı yapacak 2023

Karakaya Belediyesi lise mezunu düz memur ve lisans mezunu muhasebeci alımı yapacak 2023

Karakaya Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamasında düz memur ve muhasebeci alımı yapılacağına yer verildi. İlan yazımızda.

Memur Alımı İlanları 14 Eylül 2023 15:37 0
Karakaya Belediyesi lise mezunu düz memur ve lisans mezunu muhasebeci alımı yapacak 2023

Karakaya Belediyesi lise mezunu düz memur ve lisans mezunu muhasebeci alımı yapacak.

Tokat İli Karakaya İlçe Belediye Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamaya baktığımızda lise ve lisans mezunları arasından kamu personeli alımı yapılacağı görüldü.

a)    Türk vatandaşı olmak.
b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c)    Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten İşlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d)    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f)    İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2-BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 

a)    İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
b)    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c)    13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 25 ile 27 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, aşağıdaki evraklarla birlikte Belediye karayaka@karayaka.bel.tr mail adresine yapılacak.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a)    Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere   fotokopisi,
b)    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet'ten  alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir), 
c)    Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir), 
d)    KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM'nin web sitesinden alınan doğrulama barkotlu  bilgisayar çıktısı,
e)    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,  
f)    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g)    Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri  Belediyemizce tasdik edilebilir),
h)    3 adet biometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
i)    Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

 

Yorumlar (0)

Seç