Kadroya Geçecek 90 Bin Taşeron İşçi Kim?

Kadroya Geçecek 90 Bin Taşeron İşçi Kim?

90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesi kesinleşti. Bakan bugün yaptığı açıklamada işçilerin kadroya alınacağını söyledi.

Çalışma Hayatı 23 Eylül 2022 12:03 211
Kadroya Geçecek 90 Bin Taşeron İşçi Kim?

90 bin taşeron işçi kim?

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışan 90 bin taşeron işçinin kadroya geçişi için son dakika açıklaması geldi. Bakan Vedat Bilgin bugün yaptığı açıklamada 696 sayılı KHK kapsamında kamuya alınan taşeron işçilere değindi ve bu kapsamda olan , ancak yasadaki bazı durumlar nedeniyle kadroya alınmayan 90 bin işçinin durumuna değindi. Bakan 90 bin işçi için çalışmaların sona erdiğini ve kadronun tamamlandığını söyledi. 

Bakan Bilgin konu ile ilgili yaptığı açıklamada , "Geçici işçilerimiz hala geçici işçi. Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz, bunun çözülmesi lazım. Sözleşmeli personel meselesi medyada yer aldı. Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Biz hazırlığımızı yaptık. 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesi çalışması tamamlandı." ifadelerini kullandı. 

696 SAYILI KHK'DAKİ MADDE

OHAL kapsamında yayımlanan Kanun hükmünde Kararnamede işçilerin kadroya alınması konusuna şu şekilde yer verildi:

“GEÇİCİ MADDE 23- 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatlarında; ödemeleri merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, anılan liste kapsamındaki diğer idareler için ise kendi bütçelerinden karşılanan 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,

ç) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek,

kaydıyla, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde idaresinin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvurabilirler. Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların idarelerince belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde idarelerince sonuçlandırılır. Sınavlarda başarılı olanlar, varsa bu fıkranın (c) bendinde öngörülen davalardan feragat ettiklerini tevsik eden belgeyi ve/veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra müdürlüğünden alınacak belgeyi ibraz etmek, bu fıkranın (ç) bendinde öngörülen sulh sözleşmesini ibraz etmek ve öngörülen şartları taşımaya devam etmek kaydıyla, sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip, her bir sözleşme itibarıyla, yüklenicinin hakedişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına idarelerince topluca geçirilir. Bu fıkra kapsamında feragat edilen davalara veya takiplere ilişkin yargılama ve takip giderleri davacı veya takip eden üzerinde bırakılır ve taraflar lehine vekalet ücretine hükmolunmaz, hükmedilenler tahsil edilmez ve bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilenler ise iade edilmez. Bu fıkra kapsamında yapılacak sulh sözleşmelerinden damga vergisi alınmaz.

Bu madde kapsamında olmayıp kadroya alınmayanalar alınacak.

Hangi kurumların alınacağı, gelecek günlerde bakanın açıklamasına göre belli olacak. Net açıklama geldiğinde bildirimle haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN

Huawei için >>> TIKLAYIN

Finans7.com  | Ankara

Yorumlar (211)

Seç


Ziyaretçi 2 Gün Önce
Şehir hastanelerine de var mı acaba
Ziyaretçi 2 Gün Önce
Belediyey çalışanlarına varmı acaba
Ziyaretçi 3 Gün Önce
Hastane bilgi yönetim sistemi personellerine de kadro verilmelidir asıl işi yapan personeller Hbys personelleridir editör duy lütfen sesimizi
Ziyaretçi 3 Gün Önce
Gectiğimiz donem kadro verildigi zaman alamadiğimız kadroyu emeklilik hakkı kazandiğimiz bugünlerde alamazsınız demek insafsızlık bence.Bir üniversite mezunu olarak mesleğimi icra edemeden emekliye ayrılmak istemiyorum..Gecmiz donemde verilmedigi hakkımızı simdi verilsin diyoruz..Saygılarımizla..(Şart emeklilik maaşı alıyor olmamak olmalı).
Ziyaretçi 3 Gün Önce
Kamu bankasında hizmetlerimiz bize kadro varmi