Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı açıldı 2023 İşte uzman çavuş şartları 2024

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı açıldı 2023 İşte uzman çavuş şartları 2024

Son dakika haberi: Jandarma 2023 yılı uzman erbaş alımı ilanı geldi ve başvurular alınmaya başlandı. Peki başvuru şartları nedir? Başvurular nasıl yapılacak? İşte başvuru bilgileri.

Uzman Erbaş Alımı 18 Eylül 2023 11:40 5
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı açıldı 2023 İşte uzman çavuş şartları 2024

Jandarma 6940 uzman erbaş alımı başvuru ekranı açıldı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden yayınlanan son dakika açıklamasında 2023 yılı jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranının açıldığı ve başvuruların alınmaya başlandığı bildirildi.

Yayınlanan ilana başvurular az önce başladı. Biz de Finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu uzman erbaş alımının başvurusuna dair bilgilere yer verdik.

ADAYLARIN İSTİHDAM EDİLECEĞİ BRANŞLAR

Uzman erbaş olarak alınacak gençlerin istihdam edileceği branşlar şu şekilde:

6.612 jandarma,
2 at bakıcısı,
16 bot serdümeni,
200 sıhhiyeci,
100 muhabere
10 havacılık

BOY KİLO ŞARTI

SPOR MÜLAKATI NASIL OLACAK?

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Jandarma uzman erbaş alımına başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,

b. Başvuru yapacak adaylarda eğitim şartı ile ilgili olarak;
Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı
aranmakta olup, ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir.
Diğer branşlar için ise Tablo (2-4)’te belirtilen eğitim seviyesindeki bölümlerden mezun olma şartı
aranacaktır.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023)
itibarıyla 20 (yirmi) yaşından gün almış olmak ve 27 (yirmi yedi) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2004
(dahil) - 01 Ocak 1996 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken
müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat
edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-5’teki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve
üzeri not almış olmak,

d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (18 Eylül 2023)
itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (18 Eylül 2018 tarihi ve
sonrasında terhis olmak.),

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden EN AZ 3 (ÜÇ) YIL görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri
içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü (01 Ocak
2023) tarihi itibarıyla 29 (yirmi dokuz) yaşını bitirmemiş olmak, [01 Ocak 2004 (dahil)- 01 Ocak 1994
(dahil) tarihleri arasında doğanlar] ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur” kararlı
nitelik belgesi almış olmak,

g. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 02 Ekim 2023
tarihi itibariyle 3 (üç) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması
gerekmektedir. Adaylar ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir
belgeyi başvuru esnasında PTS’ye yükleyecek, seçme sınavlarına gelirken de yanında getireceklerdir.
Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur.
Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.
3 (üç) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin
müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir.
Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece
feshedilmemiş olması gerekmektedir. 

ğ. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK,

J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre “Uzman Erbaş Olur” kararlı
sağlık kurulu raporu almış olmak,

h. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-6’da boy-kilo
tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak, (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor
şortu/eşofman ile ölçülür.)

ı. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak (Güvenlik soruşturması için adayların
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen
ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde
kayıtlı olması gerekir.),

i. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya
çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim
kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

j. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı
olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli
iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak (Yukarıdaki hususlarda
yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa
olsun sonlandırılacaktır.),

k. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

l. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından 30 (otuz) günden
daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

m. Taksirli suçlar nedeniyle 6 (altı) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya
mahkûm edilmemiş olmak,

n. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet,
irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan
yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri
tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk
kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa
vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan
suçlarından dolayı mahkûm olmamak,

o. Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve
isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde
belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis
cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

ö. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının manevî
şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde
bulunmamış olmak,

p. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen
çalışmıyor olmak,

r. Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen
yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

s. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

ş. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak

t. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve
omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak
uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren şort ile görünen vücudun herhangi
bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak),

u. Dilinde pelteklik, kekemelik, tutukluk gibi konuşma özürleri olmamak.

KPSS ŞARTI

Uzman erbaş alımı KPSS şartı şu şekilde:

(1) Adaylar 2022-2023 KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan
adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2022-2023 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri
olması gerekmektedir. Lisans mezunu adaylardan her iki yıl için sınav notu olanların yüksek olan puanı
kullanılacaktır.
(2) Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarının başvuru yapabilmesi için genel adaylara
belirlenen KPSS taban puanın en az %80’inin (2022-2023 yılına ait KPSS’den en az 40 ve üzeri puan)
alınmış olması gerekmektedir.
(3) Başvuru tarihi itibariyle ADAYLARIN MEZUNİYETİ İLE KPSS PUAN TÜRÜNÜN
UYUMLU OLMASI GEREKMEKTEDİR. UYUMLU OLMAYAN ADAYLARIN BAŞVURUSU
KABUL EDİLMEYECEKTİR. (Lisans mezunlarının P3, ön lisans mezunlarının P93, ortaöğretim
mezunlarının P94 türünde puanı olacaktır.)
(4) Jandarma branşına (6.612 kontenjanlı), bölüm ve program şartı aranmadan tüm lisans, ön
lisans ve ortaöğretim (lise) mezunları, Jandarma branşı dışındaki diğer branşlara (At bakıcısı, bot
serdümeni, sıhhiyeci, muhabere, uçak/helikopter teknisyen yrdc. ve havacılık itfaiyecisi), Tablo-1’de belirtilen
branş ve kontenjanlara göre; Tablo-2’deki lisans, Tablo-3’teki ön lisans, Tablo-4’teki ortaöğretim (lise)
mezunları başvurabileceklerdir.

BAŞVURU LİNKİ

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı açıldı. Başvuruyu aşağıdaki videoda gösterildiği gibi yapabilirsiniz:

Aşağıdaki linke tıklayın.

Açılan sayfada uzman erbaş alımı yazan kısmın yanındaki Devam Ediyor butonuna tıklayın.

Daha sonra karşınıza e devlet giriş ekranı çıkacak. Burada e devlet girişi yapın. Daha sonra panel karşınıza çıkacak. Sol menüde bilgilerim kısmından tüm bilgilerinizi doldurduktan sonra başvuru sürecindekiler kısmından uzman erbaş alımı başvurunuzu yapın. Kadın erkek diğer adaylarla tanışmak - bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (5)

Seç


Ziyaretçi 6 Gün Önce
Nasıl başvuru yapabiliriz
Ziyaretçi 7 Gün Önce
Ocak 2004 dahil denilmiş 2,3,4,5,6 doğanlar müracaat yapamıyor haksızlık bence
Ziyaretçi 7 Gün Önce
Aaa
Ziyaretçi 7 Gün Önce
Asas
Ziyaretçi 7 Gün Önce
Başvuru hakkınız bulunmamaktadır yazıyor neyapabilirim