İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Personeli ve İşçi Alımı Başvurusu Başladı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Personeli ve İşçi Alımı Başvurusu Başladı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda en az lise mezunlarından personel ve işçi alınacağına yer verildi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Personeli ve İşçi Alımı Başvurusu Başladı

İzmir KAtip Çelebi Üniversitesi personel ve işçi alacak.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda en az lise mezunları arasından personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi.

Mülakatsız olarak yapılacak sözleşmeli personel alımında üniversite, "Üniversitemize bağlı birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 25 (yirmi beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadeleri ile yayımlanan duyurusunda şu bilgileri verdi:

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
 süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak.
7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
 belirlen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
9- Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
10- Adayların KPSS puan türlerinden mezuniyetine uygun en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.
- Ortaöğretim mezunları için 2020 dönemi KPSS P94 puanı,
- Ön lisans mezunları için 2020 dönemi KPSS P93
- Lisans mezunları için 2020 ve 2021 dönemi KPSS P3 puanı değerlendirilecektir.
11- Deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.
12- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

13- Sadece bir unvan için başvurulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve
değerlendirmeye alınmayacaktır

14- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olması gerekmektedir.
15- Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.
16- Başvuruda istenilen sertifikalar ilan tarihinden önce alınmış olmalıdır.
17- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay
içerisinde feshedilecektir

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlana başvuru yapacak adayların  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Kat:1 Balatçık Çiğli/İZMİR adresine evrakları şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Başvurular 15 gün sürecek. 

Başvuru evrakları ve ilan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç