İşte İş Bulma ve Zenginlik Duası

İşte İş Bulma ve Zenginlik Duası

İş arayanlara , para, mal mülk isteyenler için okumaları gereken dualara bu yazımızda yer verdik. İşte iş bulma duası ve mal mülk suresi.

Yaşam 03.6.2022 15:35 0
İşte İş Bulma ve Zenginlik Duası

Son dönemlerde gençlerin en çok araştırdığı konuların başında iş bulma duası ve bolluk bereket para duası yer aldı.

Halkın yüzde 99'unun müslüman olduğu ülkemizde İslam , hayatımızın en önemli kısmında. İslam Dininde ise her sıkıntıda , dara düşüldüğünde en büyük sığınağımız dualarımız oluyor. Allaha yakarışlarımızla dilek ve isteklerimizi , ellerimizi semaya açarak iletiyoruz. 

Son günlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı nedeniyle eller semaya iş bulma duası ve bolluk bereket, para için açılıyor. Biz de bu yazımızda iş bulma ve bolluk bereket, para duasına , suresine yer verdik.

İŞ BULMA DUASI

İştre iş arayan kişilerin hayırlı bir iş için okuması tavsiye edilen dualar.

Arapça okunuşu: "Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi lena min emrina reşeda."

Türkçe Anlamı: "Ey Rabbimiz sen bize katından rahmet et, işimizde bizler için başarılar hazırla." (Günde 70 kez okunması tavsiye edilir)

Arapçası: "Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allah ümme raddini bi-kadaike ve barik li fima kuddire li, hatta la uhibbe ta’cile ma ahhartehu ve te'hira ma acceltehu."

Türçe manası: "Allah'ım sana malımı, nefsimi ve dinimi emanet ediyorum. Allah'ım hükmüne beni razı kıl, bana mübarek etki, tehir ettiğinin acelesini, acele ettiğinin de tehirini istemeyeyim. Nefsimin isyanına engel ol, teslimini sağla." Not: Bu dua, Efendimiz (S.A.V.)'in işsiz kalan, dara düşenlere okumaları için tavsiye ettiği duadır. Her zaman okunmasında fayda var.

Arapça okunuşu: "Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidün mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidün mecid." Bu duayı 9 gün boyunda her sabah namazından sonra 3 defa okuyup Efendimize 3 defa salatı selam getirin.

Arapça okunuşu: "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kad dakat hiyletiy edrikniy Ya Rasullullah."

Türkçe Manası: "Muhammed ve ehline salat eyle. Çok fazla sıkıntım var, bana destek ve yardımcı ol Ya Rasulullah." Bu salatı şerifdir ve Cuma günü okunması daha makbuldür. Her Cuma 100 defa okunursa hayırlı bir iş bulunur ve iş sahibiyseniz işinizin hayırlı sürmesine yardımcı olur.

Arapçası: "Allahümme hirli vahterli."

Manası: "Allah'ım yapacağım her işte bana hayırlı olanı nasip et. Benim hakkımda hayırlı olanı bana seç ve en hayırlısını nasip eyle."

Arapçası: "Allahü yü'ti mülkehu men yeşa."

Türkçe Anlamı: "Allah mülkünü kendi istediği kişiye bahşeder. (Bunun 990 defa okunması tavsiye edilir.)

Arapçası: "Bismillahirrahmanirrahim ve kalelmelikü itüni bihi estahlishülinefsi felemmakellemehu kale innekel yevme ledeyna mekinün emin kalec alni ala hazainil ardi inni hafizün alim ve kezalike mekkennali yusüfe fil ardi yetebevveü minha haysü yeşaü nusibü bi rahmetina men neşaü vela nuziü ecrel muhsinin."

Arapçası: "Malikü'l mülki tü'til mülke."

Türçe Manası: "Mülkün gerçek sahibi, o mülkü verendir. İş aradığınız sürece , günde 1150 defa okumanız tavsiye edilir."

İŞTE NİHAT HATİPOĞLU'NUN İŞ BULMA DUASI

ZENGİNLİK, MAL MÜLK SURESİ

Para, mal mülk için Vakıa Suresi'nin akşam namazından sonra okunması tavsiye edilir:

ARAPÇA OKUNUŞU:

İżâ veka’ati-lvâki’a
Leyse livak’atihâ kâżibe
Ḣâfidatun râfi’a
İżâ rucceti-l-ardu raccâ
Ve busseti-lcibâlu bessâ
Fekânet hebâen munbeśśâ
Ve kuntum ezvâcen śelâśe
Fe-ashâbu-lmeymeneti mâ ashâbu-lmeymene
Ve ashâbu-lmeş-emeti mâ ashâbu-lmeş-eme
Ve-ssâbikûne-ssâbikûn
Ulâ-ike-lmukarrabûn
Fî cennâti-nna’îm
Śulletun mine-l-evvelîn
Ve kalîlun mine-l-âḣirîn
‘Alâ sururin mevdûne
Mutteki-îne ‘aleyhâ mutekâbilîn
Yatûfu ‘aleyhim vildânun muḣalledûn
Bi-ekvâbin ve ebârîka vekesin min ma’în
Lâ yusadde’ûne ‘anhâ velâ yunzifûn
Ve fâkihetin mimmâ yeteḣayyerûn
Ve lahmi tayrin mimmâ yeştehûn
Ve hûrun ‘în
Ke-emśâli-llului-lmeknûn
Cezâen bimâ kânû ya’melûn
Lâ yesme’ûne fîhâ laġven velâ teśîmâ
İllâ kîlen selâmen selâmâ
Ve ashâbu-lyemîni mâ ashâbu-lyemîn
Fî sidrin maḣdûd
Ve talhin mendûd
Ve zillin memdûd
Ve mâ-in meskûb
Ve fâkihetin keśîra
Lâ maktû’atin velâ memnû’a
Ve furuşin merfû’a
İnnâ enşenâhunne inşâ-â
Fece’alnâhunne ebkârâ
‘Uruben etrâbâ
Li-ashâbi-lyemîn
Śulletun mine-l-evvelîn
Ve śulletun mine-l-âḣirîn
Ve ashâbu-şşimâli mâ ashâbu-şşimâl
Fî semûmin ve hamîm
Ve zillin min yahmûm
Lâ bâridin velâ kerîm
İnnehum kânû kable żâlike mutrafîn
Ve kânû yusirrûne ‘alâ-lhinśi-l’azîm
Ve kânû yekûlûne e-iżâ mitnâ ve kunnâ turâben ve ’izâmen e-innâ lemeb’ûśûn
Eve âbâunâ-l-evvelûn
Kul inne-l-evvelîne vel-âḣirîn
Lemecmû’ûne ilâ mîkâti yevmin ma’lûm
Śumme innekum eyyuhâ-ddâllûne-lmukeżżibûn
Leâkilûne min şecerin min zakkûm
Femâli-ûne minhâ-lbutûn
Feşâribûne ‘aleyhi mine-lhamîm
Feşâribûne şurbe-lhîm
Hâżâ nuzuluhum yevme-ddîn
Nahnu ḣalaknâkum felevlâ tusaddikûn
Eferaeytum mâ tumnûn
E-entum taḣlukûnehu em nahnu-lḣâlikûn
Nahnu kaddernâ beynekumu-lmevte vemâ nahnu bimesbûkîn
‘Alâ en nubeddile emśâlekum ve nunşi-ekum fî mâ lâ ta’lemûn
Ve lekad ‘alimtumu-nneş-ete-l-ûlâ felevlâ teżekkerûn
Eferaeytum mâ tahruśûn
E-entum tezra’ûnehu em nahnu-zzâri’ûn
Lev neşâu lece’alnâhu hutâmen fezaltum tefekkehûn
İnnâ lemuġramûn
Bel nahnu mahrûmûn
Eferaeytumu-lmâe-lleżî teşrabûn
E-entum enzeltumûhu mine-lmuzni em nahnu-lmunzilûn
Lev neşâu ce’alnâhu ucâcen felevlâ teşkurûn
Eferaeytumu-nnâra-lletî tûrûn
E-entum enşetum şeceratehâ em nahnu-lmunşi-ûn
Nahnu ce’alnâhâ teżkiraten ve metâ’an lilmukvîn
Fesebbih bismi rabbike-l’azîm
Felâ uksimu bimevâki’i-nnucûm
Ve-innehu lekasemun lev ta’lemûne ‘azîm
İnnehu lekur-ânun kerîm
Fî kitâbin meknûn
Lâ yemessuhu illâ-lmutahherûn
Tenzîlun min rabbi-l’âlemîn
Efebihâżâ-lhadîśi entum mudhinûn
Ve tec’alûne rizkakum ennekum tukeżżibûn
Felevlâ iżâ belaġati-lhulkûm
Ve entum hîne-iżin tenzurûn
Ve nahnu akrabu ileyhi minkum velâkin lâ tubsirûn
Felevlâ in kuntum ġayra medînîn
Terci’ûnehâ in kuntum sâdikîn
Fe-emmâ in kâne mine-lmukarrabîn
Feravhun ve rayhânun ve cennetu na’îm
Ve emmâ in kâne min ashâbi-lyemîn
Feselâmun leke min ashâbi-lyemîn
Ve emmâ in kâne mine-lmukeżżibîne-ddâllîn
Fenuzulun min hamîm
Ve tasliyetu cahîm
İnne hâżâ lehuve hakku-lyakîn
Fesebbih bismi rabbike-l’azîm

Yorumlar (0)

Seç