İşte 9 maddelik sözleşmelilere kadro kanun teklifinin tam metni: Kimler kadroya geçecek?

İşte 9 maddelik sözleşmelilere kadro kanun teklifinin tam metni: Kimler kadroya geçecek?

Son dakika haberi: 9 maddelik sözleşmeli kamu personellerine kadro düzenlemesinin tam metni yayınlandı.

Haberler 13 Ocak 2023 14:38 2
İşte 9 maddelik sözleşmelilere kadro kanun teklifinin tam metni: Kimler kadroya geçecek?

Son dakika: İşte 9 maddelik sözleşmelilere kadro düzenlemesinin tam metni.

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinin tam metni yayınlandı. TBMM'den yapılan son dakika açıklamasında kanun teklifinin tam metnine yer verildi. İşte yayınlanan kanun teklifinin tam metni:

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Madde ile Diyanet İşleri Başkanlığında 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi
kapsamında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzın-kayyıra olarak görev yapmakta
olanların Kanunun yürürlük tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvurmaları
halinde memur kadrolarına atanmaları, bu şekilde atananların dört yıl süreyle başka kamu
kurum ve kuruluşlanna naklinin yapılamayacağı düzenlenmektedir.
MADDE 2- Madde ile proje bazlı ve özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç
duyulan işler, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetler, yabancı uyruklu personel istihdam
edilmesini gerektiren hizmetlerde çalıştırılanlar ile özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş
akitleri sona erenlerin kamuda istihdamı gibi bazı özel durumların dışında; üç yıl sözleşmeli
olarak görev yapan personelin bu sürenin sonunda memur kadrolarına atanmasını, memur
kadrolanna atananların aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmasını sağlayacak şekilde
sözleşmeli personel istihdamı düzenlenmektedir. Ayrıca sözleşmeli personele uygulanacak
disiplin hükümlerine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.
MADDE 3- Bir yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli
saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme
projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere; 657 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin (B) fıkrası ve bazı kanun ve kanun hükmünde karamameler kapsamındaki
sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personelin kanımım yürürlük
tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolanna
atanmalan düzenlenmektedir. Düzenleme ile mahalli idarelerdeki kadroya geçirilen personel
sadece mahalli idareler arasında naklen atanabilecek, kadroya geçirilen diğer personel ise
sözleşmeli pozisyonda geçirilen süreler dahil dört hizmet yılını tamamladıkları tarihten itibaren
nakil hakkına sahip olacaklardır.
MADDE 4- Madde ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yapılan
değişikliklere uyum sağlanması amacıyla ilgili mevzuatta düzenleme yapılması için süre
belirlenmektedir.
MADDE 5- Madde ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında 657 sayılı
Kanunim 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında görev yapan solist sanatçı ve sanatçılar ile
sahne üstü ve gerisindeki personelin aynı Kanunun ek geçici 12, 14 ve 16 ncı maddeleri
kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmeleri öngörülmektedir.
MADDE 6- Mahalli idarelerde sözleşmeli personel istihdamı bu idarelerde memur
kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabi tutulmakta, üç yıllık çalışma süresini tamamlayan
sözleşmeli personelin memur kadrolanna atanmaları ve bu kapsamda memur kadrolarına
atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılamaması
öngörülmektedir.
MADDE 7- Sağlık Bakanlığı teşkilatında 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi
kapsamında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapmakta olanlann kanunun yürürlük
tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvurmalan halinde memur kadrolarına
atanmalan, bu şekilde atananlann dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin
yapılamayacağı düzenlenmektedir.

MADDELER

DEVLET MEMURLARI KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 663 SAYILI KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TEKLİFİ
MADDE 1- 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 20- 28/11/2022 tarihi itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı taşra
teşkilatında 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamında açıktan vekil imam-hatip ve vekil
müezzin-kayyım olarak görev yapmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren otuz gün içinde müracaat edenler, geçerliliği devam eden kamu personeli seçme
sınavından Başkanlıkça belirlenecek yeterli puanı almış olmaları ve Başkanlıkça belirlenecek
usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başanlı olmaları şartıyla.
Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım
unvanlı memur kadrolarına atamrlar. Bu madde uyarınca memur kadrolarına atananların dört
yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarma nakli yapılamaz.
Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın
atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın
eki cetvellerin Başkanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sımfı,
adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde kamu
personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir."
MADDE 2- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrasımn üçüncü paragrafında yer alan "tarihi belge ve eski harflerle yazılmış
arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların;" ve "bu Kanuna tâbi kamu
idarelerinde ve" ibareleri madde metninden çıkanimış, paragrafta yer alan "dava adedinin azlığı
nedeni ile kadrolu avukat istihdammın gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, kadrolu
istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin;" ibaresi "hizmetine kısmi
zamanlı olarak ihtiyaç duyulacakların;" şeklinde değiştirilmiş, aynı paragrafa "dış
kuruluşlarda" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve yurtdışı teşkilatlarında" ibaresi eklenmiş;
dördüncü paragrafında yer alan ", fesih tarihinden" ibaresi "fesih tarihinden, sözleşmeyi
yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden" şeklinde değiştirilmiş, paragrafta yer alan
"sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler," ibaresi madde metninden
çıkanimış, paragrafa "Cumhurbaşkanınca" ibaresinden önce gelmek üzere "yurtdışı
teşkilatlarında istihdam edilecek personel için ayrıca olmak üzere" ibaresi eklenmiş, fıkraya
dördüncü paragrafın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş; üçüncü
paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf ve fıkraya aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
"Yurtdışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmet
sözleşmesi süreleri, zorunlu hallerde mali yılla sınırlı olma şartı aranmaksızın
Cumhurbaşkamnca belirlenebilir."
"Bu fıkranın diğer paragraflarmdaki hükümler ile özel kanunlarındaki hükümler saklı
kalmak kaydıyla, bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek pozisyon
unvanlannda çalıştınimak üzere işin geçici olması şartı aranmaksızın sözleşmeli personel
istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç
yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte
bulunmalan halinde bulunduklan yerde aym unvanlı memur kadrolanna atamr. Bulunduklan
pozisyon unvam ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanlann atanacağı kadrolar
Cumhurbaşkamnca belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere
üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl
daha görev yapar. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel
pozisyonlannda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri
dereceleri aşmamak kaydıyla kazamimış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde
değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi
takip eden aybaşmdan itibaren hak kazanır ve öncelci pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal
haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu kapsamda memur kadrolanna
atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş
süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine
esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. Bu kapsamda sözleşmeli personelin
atanacağı memur kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih
itibarıyla ihdas edilerek ilgili kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.
İhdas edilen kadrolar; unvam, sınıfı, adedi, derecesi ve teşkilatı belirtilmek suretiyle atama
tarihinden itibaren iki ay içinde kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir."
"Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması ile disipline aykırı fiil ve hallerin
gerçekleşmesi durumunda bu personele verilmesi gereken disiplin cezaları, disiplin cezası
vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları ile disipline dair diğer hususlar hakkında Devlet
memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması ve
üstü ceza verilmesini gerektiren fiil ve hallerde disiplin kurulunun karan alınarak sözleşmeli
personelin görevine atamaya yetkili amirin onayı ile son verilir."
MADDE 3- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCÎ MADDE 48- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile
bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda; bir yıldan az süreli, ayın veya haftamn bazı günleri
ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlanmn
araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sımrlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere;
а) 28/11/2022 tarihi itibarıyla;
1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,
2) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanunun 10/A maddesi,
3) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,
4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi,
5) Mülga 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi,
б) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler
Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası,
7) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 30 uncu
maddesinin mülga birinci fıkrası,
8) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde
Sözleşmeli Sağlık Personeli Çahştıniması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
9) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler
Hakkında Kanunun mülga 26 ncı maddesi,
10) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler
Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin yedinci fıkrası.
11) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile îlgili Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin mülga birinci fıkrası,
12) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanunun 28 inci maddesi,
13) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga 21 inci maddesinin üçüncü
fıkrası,
14) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri
Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasının mülga birinci cümlesi,
15) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası,
16) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi,
17) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesi,
18) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma
İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı
maddesinin üçüncü fıkrası,
19) 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarımn Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası,
20) Mülga 29/06/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınm Teşkilat ve
Görevleri Hakkmda Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi,
21) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi,
22) 24/10/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga 16 ncı
maddesinin yedinci fıkrası,
23) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkmda
Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi,
uyannca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlannda çalışmakta
olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede
belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün
içinde yazılı olarak başvuranlar; pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bu Kanunun
ek 41 ve ek 44 üncü maddeleri kapsamındaki unvanlar hariç olmak üzere, 2 sayılı Genel Kadro
ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine tabi kurumlar bakımından bu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde yer alan bulunduğu pozisyon
unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumlarm kadro
cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı
memur kadrosu olmaması hâlinde ise ilgisine göre aym Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki
(I) sayılı cetvelde veya kurumlarm kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlanyla sınırlı olmak
ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize ve ihdas cetvellerindeki nitelikler dikkate
alınmak suretiyle Cumhurbaşkamnca belirlenen memur kadrolarına,
b) Î1 özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005
tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde
28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartlan taşıyanlardan bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel
olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,
c) 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin
ikinei fıkrasının son eümlesi kapsamında Sağlık Bakanlığıyla imzalanan sözleşmeye dayalı
olarak 28/11/2022 tarihi itibanyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, görevlerinden
ayrılmalarına gerek kalmaksızın, görev yaptıkları aile sağlığı merkezinin bulunduğu Sağlık
Bakanlığı taşra teşkilatında pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon
unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise Sağlık Bakanlığının kadro
cetvellerinde yer alan kadro unvanlanyla sınırlı olmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen
memur kadrolarına,
ç) 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun geçici 1 inci maddesinin
üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibanyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede
belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün
içinde yazılı olarak başvuranlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinde
bulunduğu pozisyon unvamyla aynı unvanlı memur kadrolanna, pozisyon unvanlarıyla aym
unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise anılan Genel Müdürlüğün kadro cetvellerinde yer
alan kadro unvanlarıyla sımrlı olmak suretiyle Cumhurbaşkamnca belirlenen memur
kadrolanna,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınea atamriar.
2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması
Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 221 inci maddesinin altıncı fıkrası ile geçici 1 inci maddesinin
sekizinci fıkrası kapsamında devri yapılan sözleşmeli personel hakkında da birinci fıkra
hükümleri uygulanır.
Birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmakta iken 28/11/2022
tarihinde askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle
görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını
kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada
belirtilen başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren
başlar.
28/11/2022 tarihinden önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca
çalışmakta iken 5258 sayılı Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev
alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri
uygulanır.
Bu madde hükümlerine göre memur kadrolanna atananların, ilgili mevzuat hükümlerine
göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre
yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin
tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve
başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlannda aldıklan
mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.
Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar bu Kanunun
72 ve 74 üncü maddelerinde yer alan hükümlerden sözleşmeli personel olarak geçen süreleri
dâhil dört yıllık hizmet süresini tamamladıkları tarihten itibaren yararlanabilirler. Aym fıkranın
(b) bendi kapsamında memur kadrolanna atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı
kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.
Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu
personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan
toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında
dikkate alınır.
Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri kapsamında sözleşmeli personelin
atanacağı memur kadroları, kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerde yer alan
sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama
işleminin yapıldığı tarih itibanyla ihdas edilerek aynı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiş ve
memur kadrolanna atananlann pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş
sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı
ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden
itibaren iki ay içinde kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.
Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (I) numaralı alt bendi dışındaki bentleri ve
(c) bendi hükmüne göre memur kadrolarına atanma talebinde bulunmayan sözleşmeli personel
hakkında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat
hükümlerinin; (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre memur kadrolarına atanma talebinde
bulunmayan sözleşmeli personel hakkında dördüncü paragrafı hariç 4 üncü maddenin (B)
fıkrasımn değiştirilen hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu personelin yer
değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanmca düzenlenir. Bu
personele ait pozisyonlarda herhangi bir şekilde boşalma olması halinde bu pozisyonlar
herhangi bir işlem yapılmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu şekilde iptal edilen pozisyonlar
kurumlarca bir ay içinde kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.
29/11/2022 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında hizmete alınan
sözleşmeli personelden maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam edenler hakkında
ilgisine göre bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 5393 sayılı Kanunun 49 uncu
maddesinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki hükümleri uygulanır.
Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye
Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.
MADDE 4- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 49- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 4 üncü maddenin (B)
fıkrasında yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yapılması gereken düzenlemeler altı
ay içinde yürürlüğe konulur. Bu süre içinde mevcut mevzuatın 4 üncü maddenin (B) fıkrasına
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
MADDE 5- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 50- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürlüğü ve Devlet Tiyatrolan Genel Müdürlüğünde 28/11/2022 tarihi itibanyla 4 üncü
maddenin (B) fıkrası kapsamında bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna
Cumhurbaşkanmca karar verilen sanatsal faaliyetlerde görevlendirilen solist sanatçı ve sanatçı
ile sahne üstünde ve sahne gerisinde ihtiyaç duyulan hizmetler için belirlenmiş olan
pozisyonlarda sözleşme ile çalışan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam
edenlerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde görev yaptıkları
kurumlara yazılı olarak başvuruda bulunan;
a) Solist sanatçı ve sanatçılar, ek geçici 12, ek geçici 14 ve ek geçici 16 ncı maddeler ile
kurumlarımn Özel mevzuat hükümleri kapsamında durumlarına uygun sanatçı pozisyonlanna,
b) Sahne üstü ve gerisinde görev yapan personel, ek geçici 12, ek geçici 14 ve ek geçici
16 ncı maddeler ile kurumlarının özel mevzuat hükümleri kapsamında; 10/6/1949 tarihli ve
5441 sayılı Devlet Tiyatrolan Personeli Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin (B) ve (C)
fıkraları ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Personeli Hakkında
Kanunun 4 üncü maddesinin (b) ve (c) fıkralan kapsamına giren pozisyonlardan kurumlarınca
belirlenecek pozisyonlara;
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün İçinde kurumlarınca atanırlar.
Birinci fıkra kapsamında çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik,
doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde
bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş
olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen
başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.
Bu madde hükümlerine göre yeni pozisyonlanna atananların 4 üncü maddenin (B)
fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, yeni atandıkları
pozisyonlarda geçmiş sayılır ve bu süreler yeni pozisyonlarının mali haklannın tespitinde
değerlendirilir. Bunlar, atandıkları yeni pozisyonların mali ve sosyal haklanna göreve
başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlannda
aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.
Bu madde hükümlerine göre yapılacak atamalarda kurumlann boş pozisyonlan
kullanılır. Yeterli sayıda boş pozisyon bulunmaması halinde atama yapılmasıyla birlikte
pozisyon ihdas edilmiş sayılır. Bu şekilde yapılan atamalar atama işlemini takip eden bir ay
içinde unvanı, adedi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle kamu personel bilgi sisteminin
bulunduğu kuruma bildirilir.
Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kültür ve
Turizm Bakanlığı yetkilidir."
MADDE 6- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin
üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
"Sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabidir.
Sözleşmeli personelden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde sözleşmeli
personel olarak çalıştırılmalarına esas alman memur kadrolarına atanır. Bu kapsamda memur
kadrolarına atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.
Bunların sözleşmeli personel pozisyonlannda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlanna
göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve
kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına
göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlannda
aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz."
MADDE 7- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCÎ MADDE 17- 28/11/2022 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı teşkilatında 657
sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapmakta
olan ve amlan Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlar, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde müracaat etmeleri hâlinde, Bakanlık
tarafından ebe ve hemşire kadrolanna atanırlar. Bu madde uyannca memur kadrolarına
atananların dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.
Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın
atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın
eki cetvellerin Bakanlığa ait bölümüne eklenmiş sayıln. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı,
adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde kamu
personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir."
MADDE 8- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.

Yorumlar (2)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 11 Ay Önce
4/c den 4/B yeçenler bunun, maddelerin neresinde...!
Ziyaretçi 11 Ay Önce
belediye sirket iscileri kadro bekliyor vermezseniz görürsünüz oy zamanı
;