İkamet şartı yok: Etimesgut Belediyesi memur alımı başvurusu yarın başlıyor: İşte başvuru formu 2023

İkamet şartı yok: Etimesgut Belediyesi memur alımı başvurusu yarın başlıyor: İşte başvuru formu 2023

Etimesgut Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda gelen memur alım ilanı için başvuru süreci başlıyor. İşte başvuru formu ve başvuru şartları.

İkamet şartı yok: Etimesgut Belediyesi memur alımı başvurusu yarın başlıyor: İşte başvuru formu 2023

Etimesgut Belediyesi memur alımı başvurusu yarın başlıyor.

Etimesgut Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda gelen memur alım ilanı için başvuru süreci başlıyor. Belediye tarafından gelen son dakika açıklamasında memur alımı için başvuruların yarın başlayacağı bildirildi. Peki hangi kadroya personel alımı yapılacak? Başvuru şartları nedir? işte alım yapılacak kadro ve başvuru şartları.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

 Türk Vatandaşı olmak,
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
● İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
● Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
● İngilizce YDS’ de en az (E) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Sınava girmek isteyen adaylar, http://www.etimesgut.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda indirilip, imzalanarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri
ekleyeceklerdir.
● Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
● Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
● KPSS ve Yabancı Dil Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
● Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
● Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
● 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
● İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)

Seç