İçişleri Göç İdaresi personel ve memur alımı başvurusu başlıyor 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İçişleri Göç İdaresi personel ve memur alımı başvurusu başlıyor 2023

Göç İdaresi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli personel ve memur alımının başlayacağına yer verildi.

İçişleri Göç İdaresi personel ve memur alımı başvurusu başlıyor 2023

Göç İdaresi personel alımı başvurusu başlıyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli kamu personeli alımı başvurusunun başlayacağına yer verildi. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre yapılacak sözleşmeli personel alımında ilk ilan için başvurular 24 Nisan'da, ikinci ilan için başvurular 25 Nisan tarihinde başlayacak.

24 NİSAN'DA BAŞVURUSU BAŞLAYACAK İLAN

Göç uzman yardımcısı kadrosu için şartlar şu şekilde:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2- En az 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
3- 2021 veya 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16,
KPSSP21, KPSSP26, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden
herhangi birinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan
başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek
(son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),
4- 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1988 ve daha sonra doğmuş
olanlar başvurabilir) olmak

25 NİSAN'DA BAŞVURUSU BAŞLAYACAK İLAN

Şoför, grafiker, istatistikçi, sosyal çalışmacı, psikolog, avukat, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak memur alımında başvuru şartları şu şekilde:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri
taşımak,
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak
veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2- Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış
olmak (01 Ocak 1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),
3- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans
mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden
en az 65 (altmış beş) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan
türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan
edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak,
4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir il veya
Başkanlık merkez teşkilatına yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile
birlikte merkez teşkilatına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak
görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini
tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci
maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç
olmak üzere)
2-ORTAK ŞARTLAR
Avukat, Büro Personeli, Destek Personeli (Şoför), Grafiker, İstatistikçi, Sosyal Çalışmacı, Psikolog,
Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki
her pozisyon unvanı için belirtilen özel şartlara ilave olarak;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda
bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel
pozisyon unvanının aynı olmaması,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken
sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı
unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini
tamamlamış olmaları gerekmektedir.
3-ÖZEL ŞARTLAR
1- AVUKAT
a) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından herhangi birisini bitirmiş olmak,
b) Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
4
c) Kamu kurum ve kuruluşlarında Avukat pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarında Avukat pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih
edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.
2- BÜRO PERSONELİ
a)Önlisans mezunu olmak,
b)Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
c)Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin
feshedilmesi durumunda, son başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak
gerekmektedir.
3- DESTEK PERSONELİ (Şoför)
a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli
ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak,
c) 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına engel bir durumunun olmaması,
4- DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (GRAFİKER):
a) Fakültelerin Grafik, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik
Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Diğer Teknik Hizmet Personeli pozisyonunda halen görev
yapıyor olmamak,
c) Kamu kurum ve kuruluşlarında Diğer Teknik Hizmet Personeli pozisyonunda çalışmakta iken
sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş
olmak.
5- İSTATİSTİKÇİ
İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.
6- SOSYAL ÇALIŞMACI
Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun
olmak,
7- PSİKOLOG
Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,
8- KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olmak,
c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz
olmak,
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla,
17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-
17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü
olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri
engeller bulunmamak,
f) Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve seyahat
etmesine engel bir durumunun olmaması

İlan metni için TIKLAYIN

İlan başvuru ekranı açıldığında haberdar olmak için TIKLA İNDİR

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç