İçişleri Bakanlığı Personel Alımı 2022 Başvuru Ekranı Açıldı

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı 2022 Başvuru Ekranı Açıldı

İçişleri Bakanlığı 2022 yılı sözleşmeli 4B personel alımı başvuru ekranı açıldı ve başvurular alınmaya başladı. İşte başvuru ekranı.

Kamu 17.6.2022 10:37 28
İçişleri Bakanlığı Personel Alımı 2022 Başvuru Ekranı Açıldı

İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 personel alımı başvuru ekranı açıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 3 bin 546 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranın açıldığına yer verildi. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu personel alımının başvuru bilgilerine yer verdik.

HANGİ KADROLARA ALIM VAR?

Alım yapılan kadrolar şu şekilde:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

KPSS 60 puan ile yapılan personel alımının başvuru şartları şu şekilde:

1-4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylardan aşağıdaki şatlar aranır,
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar
ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen
şartlara sahip olmak,
(c) Son başvuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni
Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,
(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
(2) Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak
(01/01/1987 sonrasında doğanlar),
(3) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans
mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden
en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış
oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle
yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde
bulunmak,
(4) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet
yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının
değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en
yüksek adaydan başlamak üzere 5 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacaktır.

1- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda
bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
2- Kağıt Restoratörü, Arşiv Uzmanı, Avukat, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Programcı, Mühendis
(Bilgisayar, Makine, Elektrik- Elektronik, Yazılım, Endüstri, İnşaat ve Harita), Diğer Teknik Hizmet
Personeli(Grafiker), Şehir Plancısı, Mütercim- Tercüman(İngilizce), Tekniker(Harita ve ElektrikElektronik) pozisyon unvanlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların “C) Özel Şartlar”
başlıklı fıkrasında her bir pozisyon unvanı için belirtilen şartlara ilave olarak;
(a) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda
bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel
pozisyon unvanının aynı olmaması,
(b) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyon unvanında çalışmakta
iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon
unvanıyla, aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık
bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

KÂĞIT RESTORATÖRÜ:
Fakültelerin Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Taşınabilir Kültür Varlıklarını
Koruma, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restarasyonu
bölümlerinin herhangi birinde Lisans mezunu olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.
ARŞİV UZMANI:
Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans
programından ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer
veren lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.
AVUKAT:
a-Hukuk Fakültelerinden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.
b-Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
PSİKOLOG:
Fakültelerin Psikoloji bölümünden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.
SOSYAL ÇALIŞMACI:
Fakültelerin Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden birisini bitirmiş
olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim
kurumlarından birisini bitirmiş olmak.
PROGRAMCI:
1- Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik,
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
ile fakültelerin Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim
Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik-Bilgisayar,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak.
2- Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip
olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
TEKNİKER (HARİTA, ELEKTRİK-ELEKTRONİK):
Harita Teknikerliği için;
Meslek Yüksek Okullarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği,
Harita ve Kadastro ön lisans bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini
bitirmiş olmak,
Elektrik-Elektronik Teknikerliği için;
Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel
Elektronik ön lisans bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (GRAFİKER):
Fakültelerin Grafik, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar (Grafik), Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım,
Grafik Sanatlar, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım ve Grafik Resimleme ve Baskı Bölümlerinin herhangi
birinden Lisans mezunu olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen
bölümlerden mezun olmak,
MÜHENDİS :
Elektrik- Elektronik Mühendisi:
Fakültelerinin elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği
veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini
bitirmiş olmak.
Makine Mühendisi:
Fakültelerin Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine
ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu
tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak.
Bilgisayar Mühendisi:
Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve
Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin
herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden
mezun olmak.
Harita Mühendisi:
Fakültelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği
lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen
yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
Yazılım Mühendisi:
Fakültelerin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) ve Yazılım geliştirme bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
Endüstri Mühendisi:
Fakültelerin Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
Programları, Endüstri Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,.
İnşaat Mühendisi:
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği (İngilizce) lisans programlarının herhangi
birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki
öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
ŞEHİR PLANCISI :
Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini
bitirmiş olmak.
MÜTERCİM- TERCÜMAN(İngilizce):
1- Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve
Kültürü, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, İngilizce-Fransızca
Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce), bölümlerinden birisini bitirmiş olmak.

2- Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip
olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE
AKADEMİK) bir belgeye sahip olmak.
BÜRO PERSONELİ :
Lisans Mezunları İçin
1- Lisans mezunu olmak,
2- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
3- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin
feshedilmesi durumunda, son başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak
gerekmektedir.
Ön Lisans Mezunları İçin
1- Ön lisans mezunu olmak,
2- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
3- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin
feshedilmesi durumunda, son başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak
gerekmektedir.
DESTEK PERSONELİ :
Şoför:
1- Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
3- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
4- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin
feshedilmesi durumunda, son başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak
gerekmektedir.
Temizlik Görevlisi:
1- Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
3- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin
feshedilmesi durumunda, son başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak
gerekmektedir.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı):
1- Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
3- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un “Özel Güvenlik
Görevlilerinde Aranacak Şartlar” başlıklı 10 uncu maddesinde yer alan;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
c) 18 yaşını doldurmuş olmak,
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak,
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel
hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde
suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam
etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,

f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,
g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak,
h) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
4- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18 inci
Maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

BAŞVURU EKRANI

İlana başvurular aşağıdaki linkten alınıyor:

https://pysweb.e-icisleri.gov.tr/SinavBasvuruIslemleri/AdayProfil

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN

Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLAYIN

Yorumlar (28)

Seç

Ziyaretçi 10 Gün Önce
Bukadar personel alımından neden engeli olanlar için alım yok
Ziyaretçi 11 Gün Önce
İçişleri bakanlığı alımında çağrılır cagirilmayacagini nasıl öğreneceğiz ben e posta adresimin şifresini unuttum başka nerden bakabiliriz
Ziyaretçi 12 Gün Önce
Önlisans menuzyum güvenliğe başvuru yapamıyorum
Ziyaretçi 12 Gün Önce
Uğraşmayın boşa kpps istiyor. Temizlik te bile lise mezunu 35 geçmemiş oda kpps varsa 🤷🏼‍♀️🤦🏼‍♀️
Ziyaretçi 12 Gün Önce
Yav temizlik icinde puan istenilmez ya bu ne arkadas anladik torpil var ama bu kadar da olmasin kardesim temizlikte kültür mu soracaklar matematik mi bu ne sacmaliktir ya