Hasta bakıcı, danışma memuru, sekreter, büro memuru, sağlıkçı, temizlik... Ankara Üniversitesi hastanesine 50 KPSS ile personel alımı

Hasta bakıcı, danışma memuru, sekreter, büro memuru, sağlıkçı, temizlik... Ankara Üniversitesi hastanesine 50 KPSS ile personel alımı

Ankara Üniversitesi Hastanesi 50 KPSS ile personel alımı yapıyor. İlanın başvuru bilgileri ve detayları yazımızda.

Hasta bakıcı, danışma memuru, sekreter, büro memuru, sağlıkçı, temizlik... Ankara Üniversitesi hastanesine 50 KPSS ile personel alımı

Ankara Üniversitesi 252 personel memur alımı başvuru duyurusu geldi: İlan değişti.

Ankara Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve birçok kadroda istihdam etmek üzere 252 personel alımı yapılacağına yer verildi. İlana baktığımızda alınacak adayların aşağıdaki kadrolarda çalıştırılacağı görüldü:

Büro personeli

Spor uzmanı

Mühendis

Tekniker

Hemşire

Sağlık teknikeri

Röntgen teknisyeni

Destek personeli

Temizlik personeli

Hasta bakıcı

Çağrı merkezi personeli

Sekreter

güvenlik görevlisi

Hasta karşılama personeli

Hasta kayıt kabul görevlisi

Hastane danışma memuru

KİMLER İLANA BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde açıklandı:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2. 2022 KPSS (B) grubu lisans KPSSP3, ön lisans KPSSP93, ortaöğretim KPSSP94 puan türü sınavına girmiş olmak

3. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

4. Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."
hükmüne uygun olması.

8. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla tüm pozisyonlar için; ilgili birimin amiri tarafından haftalık çalışma
süresi 40 saati aşmayacak şekilde 7/24 esasına göre belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

9. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, hizmet sözleşmesinde yer alan ve birimlerince kendilerine bildirilen veya ilan özel
şartlarında yer alan görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyen adayların hizmet sözleşmesi yenilenmeyecek/feshedilecektir.

10. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşıyor olması ve Türk Ceza
Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması ve görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir
sağlık sorunu ve vücudun görünür yerlerinde (el, kol, boyun, yüz gibi) dövmesi bulunmamak.

11. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecek olup, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz
sayılacaktır.

12. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, Arşiv araştırması olumsuz olan adayların ataması yapılmayacaktır.

13. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu adayların
atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Ayrıca, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş olması halinde bu ücret yasal faizi ile birlikte tahsil
edilecektir.

14. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

15. Üniversitemiz birimlerinde (ilçelerimizde bulunan meslek yüksekokulları dahil) görev yapan sözleşmeli personel, birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda farklı
birimlerde görevlendirilebilecektir.

16.Tecrübe istenen pozisyonlar için SGK Hizmet Dökümü ve/veya Çalışma Belgesi:
 • Eğer ilanın açıklamasında tecrübe şartı bulunuyorsa ve adayın SGK Hizmet Dökümünde tecrübe istenilen pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu varsa
sadece e-devlet barkodlu “SGK Hizmet Dökümü”nü sisteme yüklemesi yeterlidir.
• Eğer aday, tecrübe istenilen pozisyonda çalışmış olmasına rağmen SGK Hizmet Dökümü’nde ilgili pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu bulunmuyor veya
Meslek Kodu işyeri kaynaklı hatalı girildiyse; hem “SGK Hizmet Dökümü”nü hem de bu dökümün işyeri unvan listesinde ismi yazan (ilgili pozisyonda
çalıştığı) işyerinden alınmış olan ıslak imzalı ve kaşeli ya da elektronik imzalı “Çalışma Belgesi”ni yani iki belgeyi de sisteme yüklemesi gereklidir.

17.Sertifikalar;
İlan metninde sertifika, eğitim, katılım, kurs vb. belgeler isteniyorsa 05.09.2023 tarihi ve sonrasında alınan belgeler geçersiz sayılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

1. Hijyen sertifikasının Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış olması
gerekmektedir.

2. İstenilen diğer sertifika, eğitim, katılım, kurs vb. belgelerin MEB onaylı veya e-devlet üzerinden alınacak barkodlu belgesi yüklenecektir.

KADROLARIN ÖZEL ŞARTLARI

Aşağıdaki fotoğrafların büyük hali ve başvuru kılavuzu PDF için TIKLAYIN

 

Destek Personeli (Temizlik) Görev Tanımı:

1. Çalıştığı iş yerinde görev yerinin özelliklerine göre: Açık ve kapalı tüm alanlarda (açık arazi ve çevre, derslikler, hastaneler, amfiler, ofisler, yemekhaneler,
spor alanları, tüm yatakhane, koridor, banyo, tuvalet vb. yerler) periyodik temizlik işleri, çöplerin ve geri dönüşüm materyallerinin toplanması, taşınması ve
temizliği, taşınma/taşıma hizmetlerini yerine getirmek ve malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşıma yükleme ve boşaltma işlerini
yapmak, boya-badana, sıva, alçı vb. bulaşıkların elle veya makinelerle yıkanması, kurulanması, temizlenmesi, yerine konulması ve servise hazır hale getirilmesi,
kirli çamaşırların çamaşırhaneye gelişi, yıkanış ve kurutuluşu, ütüleme işleri, tasnif ile birimlere dağıtılması ve depolama hizmetlerini yapmak, kurum içi, kurum
dışı evrak hizmetleri, bulunduğu birimde ikram hizmetlerinin hazırlanması ve servis hizmetlerini yapmak, Hayvan Hastanesinde açık veya kapalı alanda
çalışmasına engel durumu (hayvan fobisi, alerjisi veya hastalık) bulunmamak.

2. Kadın personel tarafından yürütülmesi gereken işlerde (bayan lavaboları ve diğer temizlik bakım işlerinde) görev yapacaktır.

3. Birimlerimizde Erkek personel tarafından yürütülmesi gereken işlerde (erkek lavaboları ve diğer temizlik bakım işleri ile bedensel güç gerektirecek alanlarda)
görev yapacaktır.

4. Hayvan Hastanesinde açık veya kapalı alanda çalışmasına engel durumu (hayvan fobisi, alerjisi veya hastalık) bulunmamak.

Destek Personeli (Hasta Bakımı) Görev Tanımı:

1. Çalıştığı ünite/servisi (sterilizasyon ve dezenfeksiyon) kullanıma hazır bulundurmak,

2. Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım edilmesi ve
benzeri işleri yapmak,

3. Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olmak hasta boşaltım malzemelerini (küvet,
sürgü vb) toplamak ve temizlemek,

4. Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım etmek,

5. Kullanılan malzemelerin hazırlanması, temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasında sağlık meslek mensubuna yardım etmek

6. Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş malzemelerin bertaraf edilmesine, tıbbi aletlerin ve malzemelerin kullanıma hazır bulundurulmasına yardım etmek,

7. Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlamak,

8. Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat etmek,

9. İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildirmek,

10. Görevlendirildikleri birim yöneticisi tarafından verilen, tanımlanmış diğer görev yetki ve sorumlulukları yürütmek,

11. Üniversitemiz, iş/işlem ve görev yeri değişikliğine bağlı olarak yeni görev tanımı yapma hakkını saklı tutar.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlana başvuru yapacak adayların müracaatını internet üzerinden yapması gerekmektedir. Başvurular 25 Eylül 2023 tarihine kadar alınacak.

"https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru"

Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Kadın erkek diğer adaylarla tanışmak - bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (2)

Seç


Ziyaretçi 2 Gün Önce
Bu kadar sertifika şartını aynı anda karşılayan arkadaşlar varsa alkışlıyorum
Ziyaretçi 7 Gün Önce
Çağrı merkezi alımı hani kod üzerinden yapilacak