Harran Üniversitesi sözleşmeli 109 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Harran Üniversitesi sözleşmeli 109 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Harran Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi. İlan detayları yazımızda.

Harran Üniversitesi sözleşmeli 109 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Harran Üniversitesi 109 personel alımı yapacak.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli olarak 109 personel alımı yapılacağına yer verildi. Hemşire, fizyoterapist, sağlık teknikeri, teknisyeni ve güvenlik görevlisi ile temizlik personeli kadrolarına yapılan alımda başvurular alınmaya başladı.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
a-) Türk Vatandaşı olmak,
b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d-) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2- Başvuracak adaylardan lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı,
önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve lise mezunları için 2022
KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 55 ve üzeri puan almak.
3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 (B) maddesinin "Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda
başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre
şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana
başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları
yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin
yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı
çalışmasına engel durumu bulunmamak

1- “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” pozisyonuna başvuracak adayların ilan son başvuru
tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması ve güncel
Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı bulunması gerekmektedir. Adayların 24 (yirmi dört) saat
esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumunun olmaması
gerekmektedir.
2- Üniversitemiz hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma
zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, pandemi
poliklinikleri/ klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak
üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti
tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani
hali bulunmamak.
3-“Destek Personeli” kadrosuna başvuracak adayların ilan son başvuru tarihi itibarıyla 35
(otuz beş) yaşından gün almamış olmak, Üniversitemizin tüm birimlerinin ve çevre temizlik
(kapalı ve açık alan) hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış
mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir. 

BAŞVURU

İlana başvurular, aşağıdaki ilan metninde yer alan belgelerle birlikte 15 gün içinde  ilan.harran.edu.tr adresinden yapılacak.

İlan metni için TIKLAYIN

BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için
gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş)
iş günü içerisinde www.harran.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit
olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan
adaya öncelik tanınır. Belirtilen kadro sayısının 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl
olarak kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı
tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ
mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
NOT:
1) Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) gün
içerisinde istenilen belgeler sırasıyla ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmış olarak başvuru yeri olan
Harran Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na imza karşılığında elden teslim edilmesi
gerekmektedir.
2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.
3) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı
feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının
sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
4) Bu ilanda yer almayan hususlar için Genel Hükümler geçerlidir. 

Yorumlar (1)

Seç


Ziyaretçi 2 Ay Önce
Başvurular nerden yapılacak