Göç İdaresi personel alımı başvuru ekranı açıldı 2023

Göç İdaresi personel alımı başvuru ekranı açıldı 2023

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 2023 yılı personel alımı başvuru duyurusu geldi. İşte yayınlanan son dakika açıklaması ve Kariyer Kapısı başvuru ekranı.

Göç İdaresi personel alımı başvuru ekranı açıldı 2023

Göç İdaresi personel alımı başvurusu başladı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Avukat, büro personeli, şoför, grafiker, istatistikçi, sosyal çalışmacı, psikolog, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak alımda başvuru genel şartları şu şekilde:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2- Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),
3- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 65 (altmış beş) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak,
4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir il veya Başkanlık merkez teşkilatına yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte merkez teşkilatına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

-Avukat, Büro Personeli, Destek Personeli (Şoför), Grafiker, İstatistikçi, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki her pozisyon unvanı için belirtilen özel şartlara ilave olarak;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR

AVUKAT
a) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabuledilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından herhangi birisini bitirmiş olmak,
b) Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
c) Kamu kurum ve kuruluşlarında Avukat pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarında Avukat pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesihedilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

BÜRO PERSONELİ
a)Önlisans mezunu olmak,b)Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
c)Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

DESTEK PERSONELİ (Şoför)
a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
c) 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına engel bir durumunun olmaması,

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (GRAFİKER):
a) Fakültelerin Grafik, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Diğer Teknik Hizmet Personeli pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,
c) Kamu kurum ve kuruluşlarında Diğer Teknik Hizmet Personeli pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

İSTATİSTİKÇİ
İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

SOSYAL ÇALIŞMACI
Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak,

PSİKOLOG
Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak,
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
f) Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması.

BAŞVURU

Göç İdaresi personel alımı başvurusu internet üzerinden, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısından alınıyor.

Yukarıdaki linke gidin ve açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA kısmından giriş yaparak başvurunuzu YENİ BAŞVURU kısmından yapın. Kadın erkek ilana başvuru yapacak adaylar bu sayfada > TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)

Seç