GİB 2 bin gelir uzman yardımcısı alımı başvuru ekranı açıldı: İşte GUY sinav.gib başvuru sayfası

GİB 2 bin gelir uzman yardımcısı alımı başvuru ekranı açıldı: İşte GUY sinav.gib başvuru sayfası

Gelir İdaresi Başkanlığı gelir uzman yardımcısı alımı başvuru ekranı açıldı ve başvurular alınmaya başladı. Peki GUY alımı başvurusu nasıl yapılacak?

Memur Alımı İlanları 10 Ocak 2023 09:12 0
GİB 2 bin gelir uzman yardımcısı alımı başvuru ekranı açıldı: İşte GUY sinav.gib başvuru sayfası

Gelir İdaresi 2 bin gelir uzman yardımcısı alımı başvuru ekranı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve 2 bin gelir uzman yardımcısı alımı başvurusunun bugün başlayıp 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 17.30'a kadar devam edeceğini, başvuru yapmak isteyenlerin internet üzerinden müracaatını yapması gerektiğine yer verildi.

GUY alımının başvurusuna dair detaylara baktığımızda illere göre kontenjanların şu şekilde olduğu görüldü:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlara baktığımızda adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarındna mahrum olmaması gerektiğinin altı çizilirken diğer şartlara şu şekilde yer verildi:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
- 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
- Süresi içinde baĢvuru yapmıĢ olmak.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN ALINMAYA BAŞLADI

Gelir Uzman yardımcılığı başvurusu internet üzerinden başladı. GiB resmi sayfasından yayınlanan son dakika duyurusunda başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki linke gitmesi gerektiği ifade edildi.

Linke tıklayın. Daha sonra açılan sayfada , eğer GİB kaydınız varsa giriş yapın. Eğer yoksa Hemen Kayıt Ol yazan kısımdan üyelik oluşturarak sisteme giriş yapın. Daha sonra bilgilerinizi eksiksiz şekilde girerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Kadın erkek öğrenciler burada >>>  TIKLA TAKİP ET

SINAV AŞAMALARI VE SONUÇLARI

SINAV ġEKLĠ VE KONULARI
- GiriĢ sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamalıdır.
- GiriĢ sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleĢtirilecek olup, sınav konularına aĢağıda yer
verilmiĢtir.
Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi;
Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku ve Ġdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk,
Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-ġirketler-Kıymetli Evrak), Ġcra ve Ġflas
Hukuku (Genel Hükümler).
Ġktisat Grubu; Makro Ġktisat, Mikro Ġktisat, Uluslararası Ġktisat, ĠĢletme Ġktisadı, Uluslararası
Ekonomik ĠliĢkiler ve KuruluĢlar.
Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, ġirketler Muhasebesi, Mali
Tablolar Analizi, Ticari Hesap.
VI - DEĞERLENDĠRME
- Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan;
yerler itibarıyla, adayların baĢvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek
puan alan adaydan baĢlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı
aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eĢit puan alan adaylar da sözlü
sınava çağrılacaktır.
- Yazılı sınavda baĢarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
- Sözlü sınav, adayların;
a) Yazılı sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleĢtirilir.
- Adaylar, sınav kurulu tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e)
bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
- Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, sınav kurulu baĢkan ve üyelerinin 100 tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması Ģarttır.
- GiriĢ sınavı puanı; sözlü sınavda baĢarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav
puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
- GiriĢ sınavı sonuçları, sınav kurulunca, giriĢ sınav puanı en yüksek adaydan baĢlamak
suretiyle baĢarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday
belirlenir.
- Ayrıca baĢarılı olmak Ģartıyla giriĢ sınavında ilan edilen yerlerdeki kadronun %25’ ine kadar
yedek aday belirlenir.
- Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle
oluĢturulacaktır.
15 / 16
- Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriĢ sınavı puanının eĢit olması
halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının da eĢit olması halinde, KPSS (A)
P48 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
- Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav tarihine
kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teĢkil
etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde baĢka bir il için açılan sınavda baĢarılı olarak ataması
yapılan yedek adayların hakları sona erer.
- GiriĢ sınavından 70 ve üzerinde puan almıĢ olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya
giremeyen adaylar için müktesep hak teĢkil etmez.

FİNANS7.COM

Yorumlar (0)

Seç