Gazi Üniversitesi 289 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Gazi Üniversitesi 289 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Son dakika haberi: Gazi Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını açıkladı. 289 personel alımı ilanı yazımızda.

Gazi Üniversitesi 289 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Son dakika: Gazi Üniversitesi 289 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Gazi Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Sağlık personeli, hemşire, büro personeli, hasta bakıcı, işçi gibi kadrolara yapılan personel alımında başvurular başladı.

"Üniversitemiz TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli
28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS
(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere
toplam 289 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır" ifadeleri ile yayınlanan son dakika açıklamasında başvuru bilgileri finans7.com'da.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
2- Başvurulan pozisyon (Eczacı pozisyonu hariç) itibari ile gerekli 2022 KPSS (B) grubu sınavına
girmiş olmak.
3- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması. (Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak)
6- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen
sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya
akıl hastalığı bulunmamak.
7- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
8- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen
adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

KADROLAR

BAŞVURU

İlana başvurular "http://personelilan.gazi.edu.tr/" adresi üzerinden alınacak. 

İlan metni için TIKLAYIN

Başvuruya ilişkin diğer bilgiler şu şekilde verildi:

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona
başvuru yapılamayacaktır.
 Adayların öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak
olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru
işlemi gerçekleşmeyecektir.
 Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih
edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi
gerçekleşmeyecektir.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (30 adet erkek personel) pozisyonuna başvuran adayların
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları
taşıyor olması ve Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması gerekmektedir. Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi
olarak görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak
Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını
gösterir belgenin (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak Kaşe ve Islak imzalı
onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını
gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmetdokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.
Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı tarafından başvuru
evrakları on-line olarak ön kontrole tabi tutulacak ve eksik ve/veya yanlış belge yüklenmesi
durumunda başvuru reddedilecektir.
Başvurularım ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip
etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen
hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları
ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.
 Başvuru işlemleri 17/02/2023 – 03/03/2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
 Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2022 KPSS (B) grubu puan
sıralaması (Eczacı pozisyonu hariç) esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü
sınav uygulanmayacaktır.
Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması
halinde doğum tarihine göre yaşça büyük olan adaya öncelik tanınır.
Eczacı pozisyonu için “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 1
Sayılı Cetvelde Sınav Şartı Aranmaksızın Hizmete Alınacak Sözleşmeli Personel unvanı arasında
bulunduğundan KPSS puan şartı aranmamaktadır. Başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından
fazla olması halinde lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirtilen
4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacaktır.) diploma puanlarının eşit
olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihine göre yaşça
büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu
belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (On) iş günü içerisinde
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (www.personel.gazi.edu.tr) ilan
edilecektir.
Açık iş sayısını on katı kadar yedek aday belirlenecektir.
İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı
tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz
konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
yapılacaktır.
Atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecek olup idare tarafından kendilerine bir bedel
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında
(www.personel.gazi.edu.tr) adresinden yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.
 İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
 Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 12 Ay Önce
Duyuruda gözükmüyor ama