Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 49 personel alacak 2023

Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 49 personel alacak 2023

Son dakika haberi: Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 49 personel alınacağına yer verildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 49 personel alacak 2023

Dokuz Eylül Üniversitesi 49 personel alacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamsaında sözleşmeli 49 personel alımı yapılacağına yer verildi. Koruma ve güvenlik görevlisi, mühendis, tekniker, kimyager, hemşire ve sağlık teknikeri kadrolarına yapılacak alım için başvurular alınmaya başladı.

"Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere ( Koruma ve Güvenlik Görevlisi 23, Mühendis 2,Tekniker 2, Diğer Teknik Hizmet Personeli 1, Hemşire 19, Sağlık Teknikeri 2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri ile yayınlanan ilanın şartları şu şekilde:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak, fiilen
askerlik görevinde bulunmamak yahut ertelemiş olmak, göreve başlamasına engel hali
bulunmamak.(Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracaklarda askerliğini yapmış olmak
şartı aranmaktadır.)
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanununun 3 ncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu
sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.
II- ÖZEL ŞARTLAR:
1. 2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans
mezunları için KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Adayların 2022 yılı KPSS puanının, başvurduğu
ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
2. Başvuracak adayların, başvurduğu ilan kodunda yer alan "Aranan Nitelikler" in
tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
4. Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev
yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu
bulunmamak.
5. Üniversitemizin İzmir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde çalışma
şartlarını kabul etmek.(Örn: Yerleşke yerlerimiz olan Selçuk, Kiraz, Seferihisar, Bergama, Urla,
Torbalı gibi)
6. Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler"
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
7. Başvuracak adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında
kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar. 

Yorumlar (0)

Seç