Dokuz Eylül Üniversitesi 147 personel alımı ilanı yayınlandı: İşte başvuru 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Dokuz Eylül Üniversitesi 147 personel alımı ilanı yayınlandı: İşte başvuru 2023

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirildi.

Sözleşmeli Personel Alımı 28 Şubat 2023 00:25 1
Dokuz Eylül Üniversitesi 147 personel alımı ilanı yayınlandı: İşte başvuru 2023

Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı yapacak 2023.

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında birçok kadroya en az ortaöğreitm mezunları arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı görüldü. Bugün yayınlanan ve başvurusu bugtün başlayan personel alımının detayları yazımızda.

Büro Personeli 20, Koruma ve Güvenlik Görevlisi 30, Mühendis 3,Tekniker 2, Diğer Teknik Hizmet Personeli 2,Eczacı 1, Hemşire 30, Sağlık Teknikeri 5, Röntgen Teknisyeni 4, Destek Personeli 50 adet olmak üzere toplamda 147 personel alımı yapılacağı bildirildi.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak, fiilen
askerlik görevinde bulunmamak yahut ertelemiş olmak, göreve başlamasına engel hali
bulunmamak.(Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracaklarda askerliğini yapmış olmak
şartı aranmaktadır.)
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanununun 3 ncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu
sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR:
1- 2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. Eczacı Pozisyonu hariç olmak üzere,Lisans
mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim veya Dengi Okul
mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2022 yılı KPSS puanının, başvurduğu
ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
2- Başvuracak adayların, başvurduğu ilan kodunda yer alan "Aranan Nitelikler" in
tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev
yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu
bulunmamak.
5- Üniversitemizin İzmir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde çalışma
şartlarını kabul etmek.(Örn: Yerleşke yerlerimiz olan Selçuk, Kiraz, Seferihisar, Bergama,Urla,
Torbalı gibi)
6- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler"
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
7- Başvuracak adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında
kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.

İlan metni için TIKLAYIN

İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Formu (Adaylar http://www.deu.edu.tr internet adresinde yer alan Duyurular
linkinden temin edeceklerdir)
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin ön ve arka yüzlü fotokopisi (1 adet)
3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (1 adet) (Eczacı Pozisyonu hariç)
4- Fotoğraf (1 adet)
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
6- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (Terhis, tecil, muaf vb.)
7- Başvuru yapılan ilan kodunun nitelik kısmında istenilen diğer belgeler (sertifika vb.)
8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat eden adaylar için Özel Güvenlik
Görevlisi Kimlik Kartının fotokopisi ile boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık
kuruluşundan alacakları belge.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai
bitimine kadar) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır.
Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye
alınmayacaktır.
İlan kodu boş bırakılmayacak olup, adaylar sadece tek bir unvan kodu için başvuru
yapacaklardır. Birden fazla ilan
Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları
kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak,
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra şahsen başvuru sırasında beyanda
bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı
belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
1- Adaylardan istenilen belgeler Değerlendirme Komisyonu tarafınca incelenir.
2- Tüm başvurular (Eczacı Pozisyonu hariç) ilgili alanların 2022 yılı KPSS puanları baz
alınarak değerlendirilir.
3- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 10
(on) işgünü içerisinde http://www.deu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır.
4- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, işe başlamak için gerekli belgeleri
duyurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi
Rektörlüğü Peronel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Süresi içinde
belgelerini teslim etmeyen asil ve yedek adaylar atanma hakkını kaybeder.
5- İlanda yer alan her kadro unvanının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
6- Atamalar; Bu ilan ile yapılan tüm başvurular (Ecazı Pozisyonu hariç) içerisinde KPSS
puan sıralamasına göre ve 5 (beş) işgünü içerisinde evrak teslim eden Asil adaylardan başlar,
evrak teslim eden son Yedek adaya kadar devam etmek suretiyle kadro sayısı tamamlanana kadar
gerçekleşir.
7- Eczacı pozisyonuna başvuran adaylarda "Sözleşmeli Personel Çalışmasına İlişkin
Esaslar" uyarınca KPSS puan şartı aranmayacaktır.Başvuruda bulunan adayların sayısı ilanda
belirtilen sayıdan fazla olması durumunda adaylar sözlü sınav yapılacak olup, kazanan adaylar
sözlü sınav başarı puan sıralamasına göre belirlenecektir.Sözlü sınav yapılması durumunda, sözlü
sınavın tarihi,yeri ve saati ilan sonuçları ile birlikte http://www.deu.edu.tr internet adresi
üzerinden duyurulacaktır.
8- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden
10(on) işgünü içerisinde http://www.deu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır.
9- Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin
sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal
faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri
uygulanır.
10- Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak
kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
11- Arşiv araştırması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe
aykırı bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz
edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 144 Alsancak/ İZMİR

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 16 Ay Önce
mühendis 35 yaş neden diğerleri 30 yaş büyük haksızlık