Dicle Üniversitesi 72 personel alımı yapacak: 55 KPSS ile en az lise mezunu
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Dicle Üniversitesi 72 personel alımı yapacak: 55 KPSS ile en az lise mezunu

Dicle Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli 72 personel alımı yapılacağına yer verildi.

Dicle Üniversitesi 72 personel alımı yapacak: 55 KPSS ile en az lise mezunu

Dicle Üniversitesi 72 personel alacak.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Hemşire, ebe, tıbbi laboratuvar teknikeri, tıbbi sekreter, diyaliz teknikeri, radyoterapis, acil tıp teknisyeni, büro personeli, temizlik görevlisi, hasta bakıcısı, şoför, gassal, güvenlik görevlisi, bilgisayar teknisyeni, biyomedikal cihaz teknikeri, biyomedikal mühendisi, makine mühendisi, kütüphaneci vem ütercim alımı yapılacağına yer verildi.

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2-Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreleı geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayl 1 (bil)
yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğarnış olsa bile Devletin güvenliğine kaışı suçlar Anayasal
düzene ye bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milti Savunmaya karşı suçlal, Deylet slrlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtik6p, rüşvet, hııszhk, dolandırıçılık, sahteçilik, güveni kötiiye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat
kanştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaÇakÇılık
suçlarından mükim olmamak.

3-Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunlan için 2022
KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

S_Adayların,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenleç hiznet
sözleşmesi esaslarrna aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar haliç sözleşmeyi tek taıaflı feshetmeleri halinde
fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri h6linde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlannda istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

6-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muafveya teçilli olmak.

7-Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde
feshedilecektir.

8-Kanun Hükmünde Kararname kapsamrnda kurumlanyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler
başwruda bulunamazlar.

9-Nöbet, vardiya usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

lO-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkaıılanlar başwruda bulunamazlar.

ll-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağl*
kuruluşundan aldığı sağllk raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

l2-Staj siteleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.

l3-Atanmaya hak kazanan adayIar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacallır.

l4-Üniversitemiz yayımlanan ilanı iptal edilmesi ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.

l5-İlan tarihinden önce alınan sertifikalar kabul edilecek olup, ilan tarihi itibariyle ve sonrasl alınaoak sertifikalar
kabul edilmeyecektir.

16-Deştek Personeli pozİslonlgr.na b&şvuran (DES-, DES-II, DES-III ve DES-V) adaylardan sadece ortaöğrctim
mezunlannın başvunülan kabul edilecektir onaöğretim mezunu olup, halen bir yükseköğretim hırumunda
(i}nive$ilelerde örgün eğitim) öğrenci olanların başvuruları kabul eılilmeyecektir

BAŞVURU

İlana başvurular http://pbs.dicle.edu.tr adresi üzerinden alınıyor. İlan başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç