Depremzede hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? Son dakika açıklaması geldi
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Depremzede hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? Son dakika açıklaması geldi

Son dakika haberi: Depremzede hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? Kimlere verilir?

Emlak 11 Şubat 2023 09:48 0
Depremzede hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? Son dakika açıklaması geldi

Depremzede hasar tespit başvurusu e devlet üzerinden nasıl yapılır?

10 ilde büyük yıkıma neden olan depremden sonra evleri yıkılan, evleri hasar gören vatandaşlar, depremzede hasar tespit başvurusunun e devlet üzerinden nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

Konu ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmi internet adresi üzerinden hasar tespit başvrusuna dair detaylara yer verdik. İşte Bakanlık tarafından hasar tespit başvurusuna dair açıklanan detaylar:

"Riskli yapılar nasıl tespit edilir? Hangi kuruluşlar yetkilidir? Riskli yapı tespitini kimler yapabilir? Masraflar kime aittir?" sorusuna şu şekilde yanıt verildi:
"Riskli yapılar, Bakanlıkça, İdarece veya Bakanlıkça lisanslandırılacak, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler; sermayesinin en az yüzde kırkı kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler; depremden korunma, deprem zararlarının azaltılması ve deprem mühendisliğinin gelişmesine katkıda bulunmak gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları; 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan izin belgesi almış yapı denetimi kuruluşları ve laboratuvar kuruluşları ile mimarlık ve mühendislik hizmetleri veren ve 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca büro tescilini yaptırmış kurum ve kuruluşlarca tespit edilir. Riskli binaların tespiti malikler veya kanuni temsilcileri tarafından elektronik yazılım sistemi üzerinden, Bakanlığımızca lisans verilen ve listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ile www.kentseldonusum.gov.tr adresinde güncel olarak yayımlanan kurum veya kuruluşlarca tespit ettirilerek alınacak risk raporu ile yapılır. Riskli yapı tespitlerinin masrafları maliklere aittir. Riskli yapı tespiti ile yıktırma işlemlerinin Bakanlık veya İdare tarafından yapılması hâlinde, tespit işleminin masraflarından malikler hisseleri oranında sorumludur. Riskli yapı tespitinin masrafları, Bakanlıkça veya İdarece ilgilisine yapılacak tebligatı takip eden bir aylık süre içerisinde ödenir. Süresinde ödenmeyen masraflar, tespit Bakanlıkça yapılmış veya yaptırılmış ise Bakanlığın ilgili vergi dairesine bildirmesi üzerine vergi dairesince, İdarece yapılmış veya yaptırılmış ise İdarece 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir"

"Riskli yapı tespiti yaptırmak zorunlu mudur? Riskli yapının tespiti mal sahiplerince hangi süreye kadar yapılmak zorundadır?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verildi:
"Risk tespiti yaptırılma zorunluluğu bulunmamaktadır fakat yapı maliklerince yapılarının risklilik durumunun bir an evvel tespit edilmesi can güvenliği bakımından önem arz etmektedir. Ayrıca 6306 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabilmek için malikler tarafından Bakanlığımızca lisans verilen kurum veya kuruluşlara risk tespitinin yaptırılması şarttır. Riskli yapı tespitinde süre, Bakanlıkça, riskli yapı tespitinin süre vererek maliklerden istenilmesi hâlinde söz konusu olacaktır. Böyle bir durumda ise süreyi Bakanlık belirleyecektir"

"Riskli yapı tespitinde 2/3 çoğunluk şartı aranır mı? Maliklerden sadece birinin isteği üzerine binamızın depreme karşı dayanıklı olup olmayacağının testi yapılabilir mi?" sorusuna verilen cevap şu şekilde:
"Binanın riskli olup olmadığını tespit için üçte iki (2/3) çoğunluk ile karar alınmasına gerek yoktur. Maliklerden herhangi birinin müracaatı üzerine risk tespiti yapılabilir"

"Riskli yapı olarak tespit edilen bir binanın maliklerinden biri veya bir kaçı güçlendirme yapılmasını talep ederse, güçlendirmeye üçte iki (2/3) çoğunluk ile mi karar verilecek?" sorusuna verilen cevap ise şu şekilde:
"Riskli yapının yıktırılması yerine güçlendirilmesinin istenilmesi durumunda riskli yapının yıktırılması için maliklere verilen süreler içerisinde; maliklerce, güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğunun tespit ettirilmesi, Kat Mülkiyeti Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen “bütün kat maliklerinin beşte dördünün (4/5) yazılı rızasının olması” ya da “yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması” şekilde güçlendirme kararı alınması, güçlendirme projesinin hazırlatılması ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması gerekir. Güçlendirme işi, yapılacak güçlendirmenin mahiyetine göre ruhsatı veren idare tarafından belirlenecek süre içerisinde tamamlandıktan sonra tapu kaydındaki riskli yapı şerhinin kaldırılması için Müdürlüğe başvurulur"

"Binanın riskli olduğuna dair tespit raporu alındı. Raporun doğru olmadığını düşünmemiz halinde ne gibi bir yol izleyebiliriz? İtirazları kim inceler?" sorusuna verilen cevap da şu şekilde:
"Riskli olarak tespit edilen binalar tapu müdürlüğüne bildirilecek ve tapu kütüğüne işlenir. Riskli yapı tespitine karşı yapı malikleri veya kanunî temsilcilerince on beş gün içinde yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe veya Bakanlıkça yetki devri yapılması durumunda İdareye verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebilir. Riskli bina tespitine yapılan itirazları, 4’ü Üniversitelerce ve 3’ü Bakanlıkça belirlenen ve 7 üyeden oluşan Teknik Heyet inceler. Teknik Heyetin, riskli bina raporunu uygun bulması halinde rapor kesinleşir ve yıkım süreci başlar. İtiraz sonucunda binanın riskli olmadığına karar verilmesi halinde tapuya konulan şerh kaldırılır"

Son olarak Bakanlık, "Dönüşüme katılmak istemeyenlerin hakları nelerdir, itiraz ve dava açma hakkı var mıdır?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:
"Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabilir"

BAŞVURU SORGULAMA

181 üzerinden başvuruya ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz. Sonucunuzu ise https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-izmir-depremi-hasar-tespit-sorgulama adresi üzerinden öğrenebileceksiniz.

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç