Çukurova Üniversitesi Hastanesi KPSS'siz Kura ile İşçi Alımı Yapacak

Çukurova Üniversitesi Hastanesi KPSS'siz Kura ile İşçi Alımı Yapacak

Çukurova Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda kadrolu kura ile işçi alımı yapılacağına yer verildi.

İŞKUR İlanları 20 Tem 2022 00:31 0
Çukurova Üniversitesi Hastanesi KPSS'siz Kura ile İşçi Alımı Yapacak

Çukurova Üniversitesi İŞKUR'dan 40 işçi alımı yapacak.

Çukuorva Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda sürekli işçi kadrosunda istihdam etmek üzere 40 personel alımı yapılacağına yer verildi. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılacak işçi alımında başvuru bilgileri finans7.com'da.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamış olmak,
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa
uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),
4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı bulunmamak,
5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
6. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak,
7. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,
8. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf
olmak),
9. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru
yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.
10. Adayların, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibariyle,
duyuru tablosunda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim ve özel şartlara haiz
olmaları gerekmektedir.
11. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı
sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece
sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
12. İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857
sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edecektir. 2 (iki) ay deneme
süresi olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin
feshedilecektir.
13. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
14. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir

15. Çukurova Üniversitesi bünyesinde yürütülecek meyve toplama, çapalama, yabancı ot
temizliği, toprak işleme, ilaçlama, budama, üretilen ürünlerin paketlenmesi ve taşınması,
gübreleme, sulama, sulama sistemlerinin küçük ölçekli tamiratı, kazı, fide- fidan dikimi ile
üretimi, fidan yetiştiriciliği, bahçe bakımı, tohum ekimi, peyzaj ve çim sulama, çim biçme, açıkta
ve serada bitkisel üretim, temizlik işleri, bitkisel üretimden elde edilen materyallerin (tohum, silaj,
sap, saman, balya) çuvallanması ve taşınması, bitkisel üretimde gerçekleştirilecek sulama
faaliyetlerinde yer almak, küçük tadilatlarda (boya, su patlağı, tel-çit onarımı ve yapımı, sıva vb.)
yer almak, süt-bahçe ürünleri-tarla ürünleri-arıcılık-tavukçuluk ürünlerinin işleme ve üretiminin
çeşitli aşamalarında yer almak, hayvancılık şubesinde gerçekleştirilen faaliyetler içerisinde
yer almak, metal işlerinde çalışmak, çiftlik genelinde mal ve malzemelerin yüklenmesi ve
taşınması işlerinde yer almak, küçükbaş sürü güdümü, ofset ve matbaa işlerinde yer almak,
bitkisel üretim ambarlarında yürütülen tüm faaliyetlerde yer almayı kabul ettiğini beyan etmek.
*Çukurova Üniversitesi bünyesinde, yukarıda 15. Maddede yazılanlar dışında,
amirinin veya vekilinin sözlü ya da yazılı olarak bildirdiği işi ve verilen görevi yapmayı kabul
ettiğini beyan etmek.
*Talepler Adana Merkez ve ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle
Adana’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir

KADROLAR

BAŞVURU

İlana başvurular 20/07/2022 - 24/07/2022 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden, internetten alınmaya başladı. İŞKUR'da başlayan başvurunun anlatımı için TIKLAYIN

Kamu ilanlarından, hastane personel alımlarından haberdar olmak için finans7.com'u takipte kalın.

Yorumlar (0)

Seç