Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı temizlik personeli alımı başvuru tarihi açıklandı 2023

Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı temizlik personeli alımı başvuru tarihi açıklandı 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temizlik personeli kadrosuna 6 personel alımı yapacak. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı temizlik personeli alımı başvuru tarihi açıklandı 2023

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temizlik personeli alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında temizlik personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile yapılacak personel alımında başvuru bilgileri finans7.com'da.

Ankara’da bulunan İklim Değişikliği Başkanlığı bünyesinde çalıştırmak üzere yapılacak personel alımında adaylar destek personeli kadrosunda temizlik personeli olarak çalıştırılacak. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Personel alımına başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
3) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için
KPSSP94 puan türünden en az 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek
puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına
girmek,
4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu
bulunmamak,
6) Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
7) Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak
çalışmıyor olmak,

8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a),
(b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi
bir engel bulunmamaktadır.
9) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
10) Adaylar yukarıda yer alan ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup
usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU BİLGİLERİ

İlana başvurular 13 Mart 2023 tarihinde başlayacak. Başvuru ekranı açılınca haberdar olmak için UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç