Çağlayanverit Belediyesi memur ve zabıta alımı yapacak 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Çağlayanverit Belediyesi memur ve zabıta alımı yapacak 2023

Çağlayancerit Belediyesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında memur ve zabıta alımı yapılacağına yer verildi.

Çağlayanverit Belediyesi memur ve zabıta alımı yapacak 2023

Kahramanmaraş ili Çağlayancerit Belediyesine memur ve zabıta alımı yapılacak

Çağlayancerit Belediye Başkanlığı bünyesine KPSS puanı ile kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. Yayınlanan son dakika açıklamasına baktığımızda ilanın bugün geldiği ve başvuruların 3 ile 6 Temmuz tarihleri arasında alınacağı görüldü  Peki memur alımı başvurusu nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

a) Türk vatandaŞı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiŞ olsa bile; kasten iĢlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıŞ olsa bile devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iŞleyiĢine karŞı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) Ġlan edilen kadrolar için aranan diğer baĢvuru Ģartlarını taĢımak,

ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru özel şartları ise şu şekilde:

a) ilan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taĢımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
unvanların karĢısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almıĢ olmak.
b) Daha önce çalıĢtığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmıĢ olmamak.
c) Zabıta memuru kadrolarına baĢvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci Maddesi’nin (A)
fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan
özel Ģartlara göre zabıta memuru kadrolarına baĢvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç
karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60
metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg. dan fazla fark
olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Zabıta Memuru kadrosu için; Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaĢını doldurmamıĢ olmak.
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

KADROLAR VE BAŞVURUYA İLİŞKİN DETAYLAR

BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

İlana başvurular 3 Temmuz'da başlayacak. Başvuru formu yayınlanınca haberdar olmak için uygulamamızı aşağıdaki linklerden indirin:

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Finans7.com |Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç