Bursa Uludağ Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Bursa Uludağ Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında en az lise mezunlarından personel alınacağına yer verildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Bursa Uludağ Üniversitesi personel alımı yapacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada farklı kadrolarda istihdam etmek üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Birçok kadroya yapılan personel alımında başvuru bilgileri finans7.com'da.

KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

Diyetisyen, Sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, programcı, mühendis, tekniker, teknisyen, temizlik personeli, destek personeli, iklimlendirme personeli, bahçe bakım personeli, şoför, büro personeli kadrolarına yapılan alımda başvuru şartları ve detayları şu şekilde:

1- Türk Vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak.
7- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak.
8- Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler,
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1. maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu
kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında
yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

9- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3
puanı esas alınacaktır.)
10- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
11- Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerin başvuruları alınmayacaktır.
12- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv
araştırması yapılacaktır. (Sonucun olumlu olması durumunda ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

BAŞVURU

Personel alımına başvurular Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne şahsen yapılacak. Posta yolu ile ya da başka yolla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Sadece şahsen başvurular 15 gün içinde yapılacak. İlan metni için TIKLAYIN

Kadın erkek adaylar burada >  TIKLA TAKİP ET 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1-Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan
adayların isim listesi Bursa Uludağ Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olacağından ilgililere
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2-Değerlendirme KPSS puan sıralamasına göre yapılacağından, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibari ile önce
mezun olmuş olan, diploma tarihlerinin de aynı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir.
3-657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla unvanının gerektirdiği işlerde çalışmasına engel olabilecek hastalığı
bulunmamak. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu istenecek olup sağlık kurulu raporu doğrultusunda adayın
atanacağı kadro unvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda olması halinde ataması iptal edilecektir.
4-Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmamaları, feragat etmeleri veya belirtilen şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde,
yerlerine, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılarak atamaları yapılacaktır. Konu ile ilgili yapılan duyurular web sayfamızdan (www.uludag.edu.tr ve
http://personel.uludag.edu.tr) takip edilebilir.
5-Atanmaya hak kazanan yedek adayların asıl adayların taşıdıkları şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Finans7.com | Ankara
6-İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç