Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi mülakatsız personel ve işçi alımı yapacak: İşte başvuru 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi mülakatsız personel ve işçi alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda en az lise mezunlarından personel alımı yapılacağına yer verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi mülakatsız personel ve işçi alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personel alımı yapacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada farklı kadrolarda çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. İlana baktığımızda Büro personeli ve destek personeli kadrolarına alım yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adalarda aranan genel şartlar ve kadro dağılımı şu şekilde:

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5. Askerlik durumu itibarıyla;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları ilanın ilk başvuru tarihi itibarıyla taşıyor olmak,
8. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10. İş tecrübeleri ve istenilen sertifikalar ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın ilk başvuru tarihinden önce adayda bulunması gerekmektedir.
11. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar
hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler." hükmüne uygun olması.
12. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
13. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
14. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların 21 Mart 2023 tarihine kadar müracaatını yapması gerekmektedir:

1. Başvuru Şekli: www.bilecik.edu.tr den ilan tarihi itibarıyla temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvurular şahsen veya noterden
onaylı vekalet ile Üniversitemiz Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde
Kahramanmaraş ve çevre illerinde meydana gelen depremden dolayı Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen 11 ilimiz (Kahramanmaraş, Adana,
Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ) ile Sivas-Gürün ilçesinden müracaat edeceklerin,
belgelendirmek şartıyla posta yoluyla yapılacak başvuruları kabul edilecektir.( OHAL illerinden müracaat edecekler için OHAL bölgesinde ikamet
ettiğine dair belge olarak E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
*Müracaat formunda ilan numarası ve başvurulan unvan belirtilmesi gerekmektedir. İlan numarası, başvurulan unvan belirtilmeyen ve eksik belgeli
başvurular değerlendirilmeyecektir. Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (mesai bitimi 17.00) Üniversitemiz Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube
Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ve süresi içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.
Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile
uygun olmaması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ön Başvuruda İstenilen Belgeler:
1. Müracaat formu (www.bilecik.edu.tr adresinden temin edilecektir. Müracaat formunda ilan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır.)
2. 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
3. Mezuniyet Belgesi, (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi ön yüzü, (Net ve okunur olmalıdır.)
5. OHAL illerinden müracaat edecekler için OHAL bölgesinde ikamet ettiğine dair belge (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
6. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Sözleşmeli Personel Adayı Açık Rıza Metni” ve “Sözleşmeli Personel Adayı Aydınlatma
Metni”
7. SGK hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)
8. Aranılan nitelikler kısmında istenilen belge ve sertifikalar

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç