Bedelli Affı Kanun Teklifinin Tam Metni Yayınlandı (Bedelli Ücreti, Başvuru Şatları)

Bedelli Affı Kanun Teklifinin Tam Metni Yayınlandı (Bedelli Ücreti, Başvuru Şatları)

Bakaya kalanlar ile asker kaçaklarına bedelli affı için kanun teklifi TBMM'ye geldi. İşte kanun teklifinin tam metni.

Haberler 20.6.2022 17:23 0
Bedelli Affı Kanun Teklifinin Tam Metni Yayınlandı (Bedelli Ücreti, Başvuru Şatları)

Bedelli askerlik yasa teklifinin tam metni açıklandı.

Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bugün TBMM'ye geldi. Türkiye Büyük Millet MEclisi'ne gelen kanun teklifinin tam metni finans7.com 'da.

YASA TEKLİFİ METNİ

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 21 Haziran 2021 tarihli ve 7329 sayılı Kanunla 353 sayılı Askeri Mahkemeler
Kuruluşu ve Yargılama Usul Kanunu mülga edilmiş ve asker kişilerin askeri suçlarının soruşturma
usulü 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun Ek 15 inci maddesinde düzenlenmiştir. 353 sayılı Kanunda
soruşturma izni için ön inceleme yapılması öngörülmemiş iken Ek 15 inci madde ile askeri suçlar
yönünden de 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memur ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanunda olduğu gibi ön inceleme müessesesi getirilmiştir.
Ön inceleme dahil asker kişilerin askeri suçlarının soruşturma izni işlemlerinin ne şekilde
yapılacağı 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun Ek 15'inci maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiş,
düzenleme bulunmayan hallerle sınırlı olarak 4483 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı hüküm
altına alınmıştır. Sırf askeri suçlar; yalnızca asker kişiler tarafından işlenmesi mümkün olan, askeri
düzen ve disiplini daha ağır ihlal edici nitelikte oldukları düşünülerek kanun koyucu tarafından
unsurları yalnızca Askeri Ceza Kanununda düzenlenen suçlardır. Sırf askeri suçların müeyyideye
bağlanma amacı, askeri hizmetin kesintiye uğramaksızm sürdürülmesi, askeri disiplinin etkin bir
şekilde muhafaza edilmesi ve askeri menfaat ve gereklerin doğrudan doğruya korunmasıdır. Bu
kapsamda özellikle firar ve izin tecavüzü gibi suçlarda hakkında ön inceleme yapılan personele
ulaşılamadığından izin vermeye yetkili mercii tarafından soruşturma izni verip vermeme yönünde
yapılan değerlendirmeden önce ön inceleme raporu ile birlikte personelin ifadesinin alınması
mümkün olmamaktadır. Bu durum askeri disiplinin tesis ve idamesini geciktirmekte, askeri hizmetin
devamlılığını sekteye uğratmakta, suç dosyalarımn adli makamlara gönderilme sürecini uzatmakta,
ön incelemenin kanunda öngörülen sürede tamamlanamaması ihtimalini doğurarak, firar suçlarını
işleyen personel hakkında yürütülecek adli soruşturmanın ivedi şekilde başlatılmasına engel
olmaktadır. Madde ile; 1632 sayılı Kanunun 65 ila 71 inci maddelerinde sayılan firar ve izin tecavüzü
mahiyetindeki suçlarla ilgili olarak, hakkında ön inceleme yapılan kişinin bulunamaması nedeniyle
ifade almayı imkânsız hale getiren zorunlu hallerle sınırlı olmak üzere, ilgilinin ifadesinin
alınmamasına yönelik düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

MADDE 2 - Madde ile; askerî araçları kullanmakla görevlendirilen yükümlü erbaş ve erlerin,
kasıt ve ağır kusur halleri hariç olmak üzere kullandıkları askerî araç ile kaza yapması durumunda
meydana gelen zararı tazminle sorumlu olmamalarına ilişkin düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

MADDE 3 - Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerini kararlılıkla
sürdürmektedir. Madde ile devam eden terörle mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi
ve harekatlardan elde edilen tecrübenin aktarılabilmesi için Genelkurmay Başkanının görev süresinin
birer yıllık süreyle maddede belirlenen yaş haddine kadar uzatılabilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 4 - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 67 nci maddesinde
astsubay kaynakları olarak Astsubay Meslek Yüksek Okulları, fakülte, yüksekokul veya meslek
yüksekokulları belirlenmiştir. 926 sayılı Kanunda yer alan EK-VIII/A cetvel, Astsubay Meslek
Yüksek Okulu, Fakülte veya Yüksek Okul mezunu olup üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta üç yıllık
rütbe bekleme süresine tabii astsubayların kademe terfi esas ve şartlarını, EK-VIII/C sayılı cetvel ise
Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Fakülte veya Yüksek Okul mezunu olup üstçavuş ve kıdemli
üstçavuşlukta altı yıllık rütbe bekleme süresine tabii astsubayların kademe terfi esas ve şartlarını
düzenlemektedir. EK-VIII sayılı cetvel ise anılan okullardan mezun olan astsubayları
kapsamamaktadır. Madde ile; güncel olarak kullanılmakta olan EK-VIII/A ve EK-VIII/C sayılı
cetvellerin madde metninde yer almasına yönelik düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

MADDE 5 - 926 sayılı Kanunun 137 nci maddesinde yapılan düzenleme ile yüksekokul
mezunu astsubaylara bir kademe intibakımn sağlanarak, astsubayların dokuzuncu derecenin ikinci
kademesinden göreve başlatılmaları öngörülmektedir. Madde ile; yüksekokul mezunu olarak
dokuzuncu derecenin birinci kademesinden göreve başlayan astsubayların, lisans öğrenimini
tamamlayarak subay statüsüne nasbedilmesi halinde; astsubaylıktan subaylığa geçenler ile subay
statüsünde sekizinci derecenin birinci kademesinden göreve başlayan personel arasında eşitliğin
sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 6 - 926 sayılı Kanun kapsamında yüksekokul mezunu astsubaylar dokuzuncu
derecenin birinci kademesinden göreve başlatılmaktayken madde ile astsubayların derece ve
kademelerinde bir kademe intibak yapılması öngörülmektedir. Bu kapsamda yüksekokul mezunu
astsubayların dokuzuncu derecenin ikinci kademesinden göreve başlatılması, görevde olan ve
emekli personele ise bir kademe intibakının sağlanması ile personelin özlük haklarının iyileştirilmesi
amaçlanmaktadır.

MADDE 7 - Madde ile, 926 sayılı Kanunun 93 ve 137 nci maddelerinde bu Kanunla yapılan
düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihte en az iki yıl ve daha uzun süreli yüksek öğrenimini
tamamlamış olan astsubayların bulundukları derece ve kademeye bir kademe ilave edilerek,
hâlihazırda görevde bulunanlar ile emekli personelin intibaklannm sağlanmasına ilişkin esaslar
belirlenmektedir.

MADDE 8 - Askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan davalar Türkiye
genelinde idari yargı mercilerinde görülmektedir. Verilen kararlara ilişkin istinaf mercileri de yetkili
bölge idare mahkemeleridir. Bu durum aynı olay veya aynı nitelikteki eylem ve işlemlere ilişkin
Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki mahkemelerden farklı kararlar verilmesine yol açmakta, askeri
hizmetin sürekliliğini, askeri disiplinin tesis ve idamesini olumsuz yönde etkilemektedir. Madde ile;
Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda görev yapan personelin askeri hizmete ilişkin işlem
ve eylemlerinden doğan uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlarda yeknesaklığın sağlanması ve
uygulama birliğinin tesisi amacıyla anılan davaların Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve
Erzurum Bölge İdare Mahkemelerinin bulunduğu idare mahkemelerinde görülmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 9 - Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının Milli Savunma Bakanına
bağlanması, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları teşkilatının Milli Savunma
Bakanlığı kadro ve kuruluşunda gösterilmesi nedeniyle madde ile; Kanun adının değiştirilmesi
amaçlanmaktadır.

MADDE 10 - Madde ile; Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında meydana gelen değişiklikler
çerçevesinde uyum düzenlemesi yapılması amaçlanmaktadır.

MADDE 11 - 3225 sayılı Kanunun amaç ve kapsam maddesinde Milli Savunma Bakanlığı ve
kuvvet komutanlıkları bünyesinde yer alan kurumlarda döner sermaye işletmeleri kurulabileceği
düzenlenmektedir. Madde ile; kurum tammına Personel Temin Daire Başkanlığı, Arşiv ve Askeri
Tarih Daire Başkanlığı, müze ve üniversite ilave edilerek bu birimlere bağlı döner sermaye
işletmelerinin kurulmasına yönelik düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

MADDE 12 - Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan; Milli Savunma
Üniversitesi, kuvvet komutanlıkları, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel
Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü ve Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde
döner sermaye işletmeleri faaliyet göstermektedir.

Döner sermaye işletmelerinin savunma sanayiindeki yeriileştirme ve millileştirme çalışmaları
kapsamında sermaye miktarının ve üretim kapasitesinin artıniması, modernizasyonlarının
sağlanması, muhtemel yeni yatırım fırsatlarına kaynak oluşturulması zorunlu hale gelmekte ve ayrıca
Kanun kapsamında ilk defa kurulacak işletmelerin sermaye ihtiyacının giderilmesi gerekmektedir.
Madde ile; genel bütçeye yük getirmeksizin döner sermaye işletmelerine ilave sermaye tahsis
edilmesi, ilk defa kurulacak işletmelerin sermaye ihtiyacının karşılanması ve tahsis edilen sermaye
miktannın beş katına kadar artırılmasının Cumhurbaşkanı karan ile yapılması, aynca Genelkurmay
Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının Milli Savunma Bakamna bağlanması nedeniyle uyum
düzenlemesi yapılması amaçlanmaktadır.
MADDE 13 - Milli Savunma Bakanlığı, ülke içinde ve yurt dışında yürüttüğü faaliyetler
doğrultusunda ihtiyaç duyduğu personelin temin faaliyetlerine yoğun olarak devam etmektedir.
Madde ile; bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen personel temin faaliyetlerinde
görev alan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeline ödeme yapılması ve bu ödemenin yeni
kurulacak döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanması amaçlanmaktadır.
MADDE 14 - Madde ile. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde daha güçlü bir kadro
yapısının oluşturulması, diğer üniversitelerde olduğu gibi öğretim görevlilerine proje bazlı döner
sermaye imkânlarının sağlanması, Milli Savunma Üniversitesi ile özel sektör işbirliğinin artırılması,
savunma sanayi alanında yeni ve özgün projeler geliştirilerek yerli ve milli teknolojilerin
geliştirilmesine imkân sağlanması amaçlanmaktadır.
MADDE 15 - Madde ile; işletmelere tahsis edilen yüz milyon Türk Lirası sermaye miktarı ile
halihazırda mevcut sermayeleri arasındaki farkın. Merkezi Yönetim Bütçesine mali yük getirmeden
sadece mevcut sermayenin işletilmesinden elde edilen kârdan karşılanması amaçlanmaktadır.
MADDE 16 - Madde ile; astsubaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlanna haiz olup,
1/1/2019 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemde icra edilen harekât
veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına
katılamayan uzman erbaşlara, belirlenen şartları taşımaları halinde, sınava giremedikleri süre kadar
uzatılmak suretiyle, ilave sınav hakkı verilmesine yönelik düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.
MADDE 17-7179 sayılı Askeralma Kanunun 16 ncı maddesi gereğince fiilî askerlik hizmetini
yerine getirebilmesi için yükümlülerin yapılan sağlık muayenelerinde askerliğe elverişli olduklarının
tespit edilmesi gerekmektedir. Yaptırılan sağlık muayenelerinde askerliğe elverişli olmadıkları tespit
edilenler silahaltma alınmamaktadır. Maddenin birinci fıkrasında yapılan düzenleme ile; "Askerliğe
Elverişlidir" kararı verilmiş olanların bedelli askerlikten yararlandırılması amaçlanmaktadır. Bedel
tutarının hesabına esas olan memur aylık katsayısı yılda iki kez değiştiğinden, yükümlülerin müracaat
ettikleri tarihteki bedel tutan ile ödeme yaptıkları tarihteki bedel tutarı arasında fark olabilmektedir.
Maddenin birinci fıkrasında, bedel miktarımn ödenmesinde yaşanacak tereddütleri gidermek
maksadıyla ödenecek bedelin tespitinde, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı
dikkate alınarak ödenecek bedel tutarının belirlenmesi hedeflenmektedir.
- Bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayacak yükümlüler maddenin altıncı fıkrasında
yeniden düzenlenmekte ve bu kapsamda maddenin ikinci fıkrasında uyum düzenlemesi yapılması
amaçlanmaktadır.
- Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Millî Savunma Bakanlığmca belirlenecek
sayıdaki istekli yükümlü bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılmaktadır. İstekli sayısının
Bakanlıkça belirlenen sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile seçilmektedir.
Maddenin ikinci fıkrasında yapılan düzenleme ile; seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma
hakkı elde edip de kendi isteği ile vazgeçenlere yeni bir hak verilmemesi amaçlanmaktadır

- Maddenin altıncı fıkrasında, yoklama kaçağı, saklı veya bakayalara müracaat hakkı getirilmesi
ve zaten yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olduğu için askerlik hizmetini zamanında yerine
getirmemiş bu yükümlülere haksız ve devamlı bir erteleme imkânı doğurmaması açısından seçim
öncesi vazgeçenler ile müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanların bir daha
bu haktan yararlanamamasına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.
- Maddeye eklenen yedinci fıkra ile; müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı,
saklı veya bakaya olan yükümlülerin diğer yükümlülerden daha fazla bedel ödeyerek bedelli
askerlikten sürekli olarak faydalanabilmelerine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Buna göre yoklama
kaçağı, saklı veya bakaya kalman tarihten müracaat tarihine kadar geçerli mazeretler hariç yoklama
kaçağı, saklı veya bakaya kaldıkları sürenin her bir yılı için, bu maddenin birinci fıkrasındaki bedele
ek olarak, asteğmen maaşının yaklaşık bir aylık tutarına denk gelen 40.000 gösterge rakamının
memur aylık katsayısı ve yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaldıkları yıl sayısı çarpımı sonucu
bulunacak bedel tutarının alınması amaçlanmaktadır. Ek bedele esas yılın hesabında; 1 ile 365 (dâhil)
gün bir yılı, 365'i aşan günler için ise ilave bir yılın dikkate alınması esası getirilmektedir.

MADDE 18 - Madde ile; mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu'na göre, ödemeleri gereken
yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha
fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların yurt dışı
temsilciliklere veya askerlik şubelerine kendileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla 31/12/2025
tarihine kadar müracaat etmeleri ve 40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı
sonucu bulunacak tutarı müracaat tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespit edilen
döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını ilave olarak
müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ödemeleri halinde; maddede belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılması amaçlanmaktadır.

MADDE 19 - Yürürlük maddesidir.

MADDE 20 - Yürütme maddesidir

 

ASKERİ CEZA KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 - 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun ek 15 inci maddesine
sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Firar ve izin tecavüzü gibi hakkında ön inceleme yapılanın bulunmaması nedeniyle ifade
almayı imkânsız hale getiren zorunlu hallerde, ilgilinin ifadesi alınmaz."

MADDE 2 - 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 42
nci maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Ancak, yükümlü erbaş ve erlerden askeri araçları kullanmakla görevlendirilenler, araç kazası
nedeniyle harp malzemesine zarar vermek suçundan kast veya ağır kusur nedeniyle malıkum olmaları
durumu hariç, aracın kullanımı nedeniyle meydana gelen zararı tazminle sorumlu olmazlar."

MADDE 3 - 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h)
bendine birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Genelkurmay Başkanının yaş haddi birer yıllık süre ile 72 yaşma kadar Cumhurbaşkanınca
uzatılabilir."

MADDE 4 - 926 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan
"ek-VIII sayılı çizelgede" ibaresi "EK-VIII/A ve EK-VIII/C sayılı cetvellerde" şeklinde değiştirilmiş,
aynı fıkranın (e) bendinde yer alan "ek-VIII sayılı cetveldeki" ibaresi "EK-VIIl/A ve EK-VIII/C sayılı
cetvellerdeki" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 - 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 - 926 sayılı Kanunun 137 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinin birinci
paragrafında yer alan "Ek-VIII sayılı cetvelde" ibaresi "EK-VIII/A ve EK-VIII/C sayılı cetvellerde"
şeklinde değiştirilmiş, ikinci paragrafında yer alan "sonraki rütbelerinin" ibaresinden sonra gelmek
üzere maddeye "ve rütbe kademeliliklerinin" ibaresi eklenmiş, üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
"Astsubay meslek yüksek okulu mezunlan ve kendi veya Milli Savunma Bakanlığı nam ve
hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde
başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilenler, EK-VIII/A ve EK-VIII/C sayılı cetvele göre
başlangıç kademelerine bir kademe ilave edilerek 9 uncu derecenin ikinci kademesinden göreve
başlarlar. Bunlar görevde oldukları süre içerisinde lisans tamamlama eğitimi yaptıkları veya en az
dört yıl ve daha fazla süreli bir fakülte veya yüksek okulu bitirdikleri takdirde, mezun olduklarına
dair resmî belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine iki kademe ilâve
edilerek intibakları yapılır. Birden fazla fakülte veya yüksek okul öğrenimi dikkate alınmaz. Bu
şekilde intibakı yapılan astsubayların sonraki rütbelerinin ve rütbe kademeliliklerinin ilk kademeleri
intibak yolu ile verilen kademe miktarı kadar fazladır."
"Rütbe terfi veya rütbe kademeliliği sırasında bulunmadıkları hâlde yükseköğrenim intibakı
yapılan astsubaylardan maaş derecelerinin üçüncü kademesinde bulunanlar, bir üst maaş derecesinin
birinci kademesine yükseltilirler."

MADDE 7 - 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 49- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte en az iki yıl ve daha uzun süreli
yükseköğrenimini tamamlamış olan astsubayların bulundukları derece ve kademeye bir kademe
ilave edilir.

Lise ve dengi okul mezunlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra en az iki yıl
süreli yükseköğretim bitirenler için bulunduklan derece ve kademeye bir kademe, ilave edilerek
intibakları yapılır.
Bu kapsamda ilave kademe verilen astsubayların sonraki rütbelerinin ve rütbe
kademeliliklerinin ilk kademeleri verilen ilave kademe miktarı kadar fazladır.
Bu maddenin birinci fıkrası, emekli oldukları tarihteki öğrenim durumları esas alınmak
suretiyle, en az iki yıl ve daha uzun süreli yükseköğrenim tamamlamış astsubaylardan bu görevleri
üzerinden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de
uygulanır.
Bu madde uyarınca yapılacak intibak ve buna bağlı ödemeler üç ay içinde sonuçlandırılır. Bu
kapsamda emeklilik keseneği veya kurum karşılığı veya sigorta primi (genel sağlık sigortası primi
dâhil) çalışan ve işveren paylarında oluşacak fark tutarı; gecikme cezası, gecikme zammı veya faiz
uygulanmaksızın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili kurumlar
tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte maaş derecelerinin üçüncü kademesinde bulunanlar,
madde kapsamında yapılan intibaklarla bir üst maaş derecesinin birinci kademesine; birinci
derecenin üçüncü kademesinde bulunanlar birinci derecenin dördüncü kademesine yükseltilirler.
Bu maddenin uygulanması nedeniyle geriye yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmaz."

MADDE 8 - 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı îdari Yargılama Usulü Kanununun 20/C
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
"Bu uyuşmazlıkların çözümünde bölge idare mahkemesinin bulunduğu Ankara, İstanbul, İzmir,
Konya, Adana ve Erzurum idare mahkemeleri yetkilidir. Bu mahkemelerin; bu maddede belirtilen
uyuşmazlıklar bakımından yargı çevresi ile aynı yerde birden fazla bulunması halinde bu
uyuşmazlıklann hangi idare mahkemesinde görüleceği Hâkimler ve Savcılar Kurulunca tespit olunur.
Bu kararlar Resmî Gazete'de yayımlanır.

MADDE 9 - 10/6/1985 tarihli ve 3225 sayılı Millî Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava
Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlar ile Asker Hastanelerinde Döner Sermaye Teşkili ve
İşletilmesine İlişkin Kanunun adı "Millî Savunma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu"
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 - 3225 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kapasiteleri
ile asker hastanelerindeki kapasitenin" ibaresi "kapasitelerinin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 - 3225 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 - Bu Kanunda geçen kurum; Harita Genel Müdürlüğü, Seyir, Hidrografi ve
Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Personel Temin Daire Başkanlığı, Arşiv ve Askeri Tarih Daire
Başkanlığı ile hastane, fabrika, tersane, atölye, dikimevi, ikmal ve bakım merkezi, matbaa,
laboratuvar, müze, okul ve üniversite gibi askeri kuruluşlun ifade eder."

MADDE 12 - 3225 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3- Bu Kanun kapsamına giren işletmelere toplam yüz milyon Türk lirası sermaye
tahsis olunmuştur.
Tahsis edilen sermaye miktarı Cumhurbaşkanı kararıyla beş katına kadar artırılabilir.
Döner sermayenin işletmelere tahsisi, tahsis edilen miktarların azaltılıp veya çoğaltılması Milli
Savunma Bakanlığınca yapılır."

MADDE 13 - 3225 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Milli Savunma Bakanlığınca yürütülen personel ve askeri öğrenci temin faaliyetleri için
oluşturulan komisyonlarda görev yapan diğer kamu kurum ve kuruluşları personeline görev yaptıkları
her gün için, (750) gösterge ve ayda en fazla (12.000) gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile

çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere döner sermaye gelirlerinden ücret ödenebilir.
Ödenecek ücret, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz."

MADDE 14 - 3225 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 2- Milli Savunma Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden yapılacak
kesintiler ile tahsil edilecek vergiler, gelirlerin dağıtımı ve tahsisi ile bu gelirlerden Üniversitenin
rektör dâhil akademik yöneticileri ve genel sekreteri ile sivil ve asker öğretim elemanlanna yapılacak
ödemeler hakkında, (c) ve (h) fıkraları hariç 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi
hükümleri uygulanır.
Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre alanların 2547 sayılı
Kanunun 58 inci maddesine göre ek ödeme matrahlarının belirlenmesinde, aylıklarını 2914 sayılı
Yükseköğretim Personel Kanununa göre alan aynı akademik unvan ve derecedeki sivil öğretim
elemanlarının mali haklan esas alınır.
9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine
göre yapılacak ödemenin net tutarı, bu madde uyarınca aynı aya ilişkin yapılacak net ödeme
tutarından mahsup edilir."

MADDE 15- 3225 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCÎ MADDE 2- Yüz milyon Türk Lirasına çıkarılan sermaye tutarı mevcut sermayenin
işletilmesinden elde edilecek kârlar ile karşılanır."

MADDE 16 - 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 6- Bu Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre
uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarını haiz iken, 1/1/2019 tarihinden
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadarki dönemde icra edilen harekât veya yurt dışı operasyon
görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan uzman erbaşlardan
istekli olanlar; hizmet yılı hariç aynı bentte belirtilen diğer şartları taşımaları kaydıyla,
kullanamadıkları sınav haklarını, hâlâ sınav hakkı bulunanlar son sınav hakkının bitimi tarihinden,
sınav hakkı bitmiş olanlar ise bu maddenin yürürlük tarihinden sonra yapılacak ilk seçme sınavından
başlamak ve sınava giremedikleri süreyi geçmemek üzere kullanabilirler."

MADDE 17 - 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 9 uncu maddesinin,
birinci fıkrasına "istekli" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve askerliğe elverişli" ibaresi, "240.000
gösterge rakamının" ibaresinden sonra gelmek üzere "ödemenin yapıldığı gün geçerli olan" ibaresi
eklenmiş, ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının son cümlesi ile
maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
"Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak
verilmez."
"(6) Bedelli askerlik hizmetinden;
a) Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar,
b) Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe
müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde
ödemelerini yapmayanlar,
yararlanamazlar."

"(7) Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar hakkında, yoklama
kaçağı, saklı veya bakaya kalınan tarihten müracaat tarihine kadar geçen sürenin her bir yılı için, bu
maddenin birinci fıkrasındaki tutara ilave olarak ek bedel alınır. Ek bedel, 40.000 gösterge rakamının
memur aylık katsayısı ile geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, saklı ve bakaya kaldıkları toplam
sürenin yıl olarak çarpımı sonucu bulunur. Bu fıkrada belirlenen ek bedele esas yılın hesabında, 1 ila
365 gün bir yıl kabul edilir. Yılı aşan günler müteakip yıla eklenerek hesaplama yapılır."

MADDE 18 - 7179 sayılı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇÎCİ MADDE 2- (1) Mülga 1111 sayılı Kanuna göre dövizle askerlik kapsamından
çıkarılanlardan; ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim
yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik
kapsamından çıkarılanların, yurt dışı temsilciliklere veya askerlik şubelerine kendileri, vekilleri ya da
vasileri aracılığıyla 31/12/2025 tarihine kadar müracaat etmeleri ve 40.000 gösterge rakamının
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın müracaat tarihinde Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasınca tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı
ülke parasını müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde aynca ödemeleri halinde;
a) Önceden ödemiş oldukları döviz tutarı, müracaat tarihindeki 39 uncu maddenin birinci
fıkrasında öngörülen tutardan az olanlar, eksik kalan tutarı müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü
içinde ödemeleri halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır.
b) Önceden ödemiş oldukları döviz tutarı, müracaat tarihindeki 39 uncu maddenin birinci
fıkrasında öngörülen tutara eşit veya bu tutardan fazla olanlar ise askerlik hizmetini yerine getirmiş
sayılır. Ancak bunların fazladan ödedikleri döviz geri ödenmez.
c) Bu madde kapsamında yapılacak döviz ödemeleri; yurt dışında yurt dışı temsilcilikleri, yurt
içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 39 uncu maddenin yedinci ve sekizinci fıkra
hükümleri kapsamında tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilir."

MADDE 19 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Yorumlar (0)

Seç