Başvuru yarın başlıyor: Zeytinburnu Belediyesi memur alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Başvuru yarın başlıyor: Zeytinburnu Belediyesi memur alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Zeytinburnu Belediyesi kadrolu veznedar, tahsildar ve bilgisayar işletmeni alımı başvurusu yarın başlıyor. İşte başvuru formu.

Başvuru yarın başlıyor: Zeytinburnu Belediyesi memur alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Zeytinburnu belediyesi memur alımı başvurusu yarın başlıyor.

İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 2023 yılı kadrolu veznedar, tahsildar ve bilgisayar işletmeni alımı başvuruların yarın başlayacağına yer verildi. 

Kurumun resmi internet adresi üzerinden konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasına baktığımızda başvuru şartlarına şu şekilde yer verildi:

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı DMK hükümlerine göre kadrolu kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Yayınlanan memur alımı ilanına baktığımızda adayların veznedar, bilgisayar işletmeni ve tahsildar kadrolarınada istihdam edileceği görülüyor.

Yayınlanan ilanın detaylarına göz attığmızda 3 kadro için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlara şu şekilde yer verildiği görülüyor:

1.    Türk vatandaşı olmak.
2.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3.    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4.    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
6.    İlân edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
7.    Her aday, eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecektir. 

ÖZEL ŞARTLARI

1.    İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
2.    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
3.    13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
4.    Bilgisayar İşletmeni kadrosu için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Sınava girmek isteyen adaylar, kurumumuzdan veya Belediyemizin www.zeytinburnu.istanbul resmi internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden
alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
3. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
5. Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,
6. 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),
7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
9. Bilgisayar İşletmeni kadrosuna başvuru yapacak olan adaylar için, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasının veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü gösteren transkript belgesi aslı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
10. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

BAŞVURU FORMU YAYINLANDI

Veznedar kadrosuna başvuru formu ve dilekçe için TIKLAYINIZ
Tahsildar başvuru formu ve dilekçe için TIKLAYINIZ
Bilgisayar İşletmeni başvuru formu ve dilekçe için TIKLAYINIZ

BAŞVURU

İlana başvurular 11 ile 15 Eylül 2023 tarihleri arasında Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İstanbul adresindeki  Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuru yapılabilecek.

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)

Seç