Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak 2023

Balıkesir Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağına yer verildi.

Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak 2023

Balıkesir Üniversitesi 16 personel alımı yapacak.

Balıkesir Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 16 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağına yer verildi. Hemşire, Röntgen teknisyeni, Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans mezunu sağlık teknikeri, tıbbi laboratuvar teknikerliği mezunu sağlık personeli ve perfüzyon alanında lisans veren fakültelerden mezun diğer sağlık personeli alımı yapılacağına yer verildi.

KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2, zozz KPss (B) grubu sınavına girmiş olmak.
3_ Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- - Başvuracak adayların durumunun; 557 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
6_ Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU

İlana başvurular  Balıkesir Üniversitesl Rektörlüğü Personel Daire BaşkanIığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine şahsen ya da posta yolu ile yapılacak. Başvuru sırasında adayların teslim etmesi gereken evraklar şu şekilde:

1- Fotoğraflı başvuru formu.
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4- 2022 yılı KPSS sonuç belgesi.
5- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika.
6- SGK prim günlerini gösterir belge

BAŞVURUtARİN DEĞERtENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
BaŞvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak,
sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile tes|im edilecek yer ve zaman
başvuru bltim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan
edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum
tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan
Şartlarl taŞımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
AtanmaYa hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun
3.maddesi uyarlnca arŞiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi haIinde atamaları yapılacaktlr
Göreve baŞlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir,
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde o|acağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç