Artvin Çoruh Üniversitesi Büro Memuru, Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Personeli Alımı Başvurusu Başladı 2022

Artvin Çoruh Üniversitesi Büro Memuru, Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Personeli Alımı Başvurusu Başladı 2022

Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesine büro personeli, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı yapılacak.

Artvin Çoruh Üniversitesi Büro Memuru, Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Personeli Alımı Başvurusu Başladı 2022

Artvin Çoruh Üniversitesi personel alacak.

Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda farklı kadrolara personel alınacağına yer verildi. Üniversite tarafından yayımlanan duyuruya baktığımızda başvuru bilgileri şu şekilde yer aldı:

"“06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası” uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak üzere 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 6 (altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri ile yayımlanan personel alımında başvuru bilgileri şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde
aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
6- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli
bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.
 8- Başvuracak adayların durumunun; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B
maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.
9- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği yaptırılacak
olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
10- Herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmak.
11- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
12- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir
engeli olmamak

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, aşağıdaki ilan metninde belirtilen evraklarla birlikte Üniversite Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak. Diğer yollardan yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç