Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel ve İşçi Alımı Yapacak: Başvuru Başladı 2022

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel ve İşçi Alımı Yapacak: Başvuru Başladı 2022

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı ve personel alımı yapılacağına yer verildi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel ve İşçi Alımı Yapacak: Başvuru Başladı 2022

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işçi ve personel alımı yapacak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından biri lan yayımlandı. Yayımlanan ilanda en az lise mezunları arasından personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Biz de bu yazımızda ilanın detaylarına yer verdik.

BAŞVURU BİLGİLERia) Üniversitemize şahsen gelerek veya posta / e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
c) Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
d) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
e) Adayın, 657 Sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile ilgili herhangi bir engeli olmadığını
sağlık raporuyla belgelemesi gerekmektedir.
f) İlana başvurular, atama sonuçları, itirazlar ve sonuçları, yedek listeler vb. tüm duyurular
https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizden yapılacağı ve ayrıca herhangi yazılı/sözlü tebligat
yapılmayacağı için adayların;
 Linki verilen internet sitemizi düzenli takip etmeleri,
 Başvuru ve atanma esnasında doğru, hatasız ve eksiksiz veri/bilgi/belge/beyan sunmaları,
 Sundukları belgelerin tamamının okunaklı olması, üzerinde silinti ve kazıntı olmaması,
 Başvurularını hatasız, eksiksiz ve süresi içinde tamamlamaları gerekmektedir.
 Yaptığı hatalı, eksik ve gecikmeli işlemlerde sorumluluk adaya aittir.
g) İlan şartlarına uygun olmayan, eksik, gerçeğe aykırı bilgi/belge/beyanla yapılan başvurular ile atama
esnasında istenilen belgelerin asıllarını teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
h) Yanlış, yanıltıcı, gerçeğe aykırı bilgi/belge/beyanda bulunduğu sonradan tespit edilen adayların
ataması yapılmış ise iptal edilecek, haklarında yasal işlem başlatılacak ve Üniversitemiz tarafından
kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
i) Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler, atama aşamasında fiziksel olarak
da istenecektir. Ayrıca gerektiğinde ilanın herhangi bir aşamasında da teyit ve kontrol amaçlı
bilgi/belge istenilebilecektir.
j) Atanma hakkı kazanan ancak istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, işe başlamayan,
atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayan, arşiv araştırması olumsuz
sonuçlananların yerine; atanma şartlarını taşıyan yedeklerin atamaları yedek listedeki sırayla internet
sitemizden ilan edilerek yapılacaktır.
k) Atanmaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak
olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize yazılı olarak başvurmaları halinde diğer
atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en
geç 30 gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
l) Asıl ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın işe başlamaktan vazgeçmesi
durumunda, “Feragat Dilekçesi” doldurarak AİBS’ye yüklemesi gerekmektedir.
m) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan metninde ve ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik
yapma hakkına sahiptir.
n) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
o) Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki tüm şartları kabul etmiş sayılır

PERSONEL ALIMI

a) Başvuracak adayların; 4. maddedeki şartlar ile aşağıda belirtilen şartları ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması gerekmektedir.
b) İlana 01.01.1987 tarihi ve sonrası doğumlular başvurabilecektir.
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
d) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
e) Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme
dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı
feshetmemiş olmak.
f) KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunlarında KPSS-P3, Ön lisans mezunlarında KPSS-P93,
Ortaöğretim mezunlarında KPSS-P94 puanı esas alınacaktır. Kişinin başvurduğu pozisyon için aranan
mezuniyet düzeyine göre KPSS puan türüne sahip olması gerekmektedir.)
g) İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 5 (beş) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir

PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU

01.08.2022 tarihinde başlayacak 15.08.2022 tarihine kadar başvurusu alınacak.

İŞÇİ ALIMI

a) Başvuracak adayların; 4. maddedeki şartlar ile aşağıda belirtilen şartları ve 2527 sayılı Türk Soylu
Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya
İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri şartlarını taşıyor olması ve Türk vatandaşı
olması gerekmektedir.
b) İlana başvuracakların 01.01.1987 tarihi ve sonrası doğumlu ve de 18 yaşını doldurmuş olması
gerekmektedir.
c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak.
d) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak.
e) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmiş
olmamak.
f) Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
h) Askerlik ile ilişiği olmamak. (Askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.)
i) Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://aybu.edu.tr/pdb internet adresinden ilan edilecek
olup, kuraya katılacak ve kura sonucu yerleştirilen adaylara ayrıca herhangi bir yazılı veya sözlü tebligat
yapılmayacağı için internet adresini takip etmek adayın sorumluluğundadır.
j) Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde başvurulan
mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate
alınacaktır

BAŞVURU

Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) internet sitesi üzerinden 01.08.2022 tarihinden itibaren 5 (beş) gün süre ile online yapılacaktır. Başvurular esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınıyor.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç