Ankara Üniversitesi 952 personel alımı yapacak: İşte personeldb.ankara.edu.tr/ başvuru 2023

Ankara Üniversitesi 952 personel alımı yapacak: İşte personeldb.ankara.edu.tr/ başvuru 2023

Son dakika haberi geldi: Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alım yapacak. 4/B sözleşmeli 952 personel alımı ilanı yazımızda.

Ankara Üniversitesi 952 personel alımı yapacak: İşte personeldb.ankara.edu.tr/ başvuru 2023

Son dakika: Ankara Üniversitesi  personel alımı yapacak.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nden son dakika duyurusu geldi. Az önce yayınlanan duyuruda Ankara Üniversitesi bünyesine dev personel alımı yapılacağına yer verildi. Büro personeli, destek personeli, temizlik personeli, bakım onarım personeli, ısıtma soğutma personeli, hasta bakıcı, şoför, güvenlik görevlisi, mühendis, mimar, şehir plancııs, spor uzmanı, teknisyen, biyolog, diyetisyen, diğer sağlık personeli, odyolog, ebe, eczacı, fizyoterapist, hemşire, röntgen teknisyeni, laborant, sağlık teknikeri, tıbbi sekreter, anestezi teknikeri, diş protez, tıbbi laboratucar, paramedik ve sağlık teknikeri kadrolarına yapılan alım finans7.com'da.

BAŞVURU ŞARTLARI VE KADROLAR

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
2. 2022 KPSS (B) grubu lisans KPSSP3, ön lisans KPSSP93, ortaöğretim KPSSP94 puan türü sınavına girmiş olmak. (Eczacı pozisyonları hariç)
3. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan genel ve özel şartları taşıyor olmak,
4. Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
8. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla tüm pozisyonlar için; ilgili birimin amiri tarafından haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde 7/24
esasına göre belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı
çalışmasına engel durumu bulunmamak.
9. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, hizmet sözleşmesinde yer alan ve birimlerince kendilerine bildirilen veya ilan özel şartlarında yer alan görev yetki ve
sorumluluklarını yerine getirmeyen adayların hizmet sözleşmesi yenilenmeyecek/feshedilecektir.
10. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; pozisyonuna başvuran adayların 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşıyor olması ve Türk Ceza
Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması ve
görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve vücudun görünür yerlerinde (el, kol, boyun, yüz gibi) dövmesi bulunmamak.
11. İlan yayın tarihinden sonra alınan sertifika, eğitim, katılım, kurs vb. belgeler geçerli sayılmayacaktır.
12. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecek olup, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.
13. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, Arşiv araştırması olumsuz olan adayların ataması yapılmayacaktır.
14. Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak Kaşe ve Islak imzalı onaylanmış hizmet belgesi ile SGK dökümü taranarak
sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
15. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu adayların atamaları yapılmış ise iptal edilecektir.
Ayrıca, Bakanlık tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş olması halinde bu ücret yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
16. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
17. Üniversitemiz birimlerinde (ilçelerimizde bulunan meslek yüksekokulları dahil) görev yapan sözleşmeli personel, birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda farklı birimlerde görevlendirilebilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR
Destek Personeli (Temizlik) Görev Tanımı:
1. Çalıştığı iş yerinde görev yerinin özelliklerine göre: Açık ve kapalı tüm alanlarda (açık arazi ve çevre, derslikler, hastaneler, amfiler, ofisler, yemekhaneler, spor alanları, tüm yatakhane, koridor,
banyo, tuvalet vb. yerler) periyodik temizlik işleri, çöplerin ve geri dönüşüm materyallerinin toplanması, taşınması ve temizliği, taşınma/taşıma hizmetlerini yerine getirmek ve malzeme, demirbaş,
makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşıma yükleme ve boşaltma işlerini yapmak, boya-badana, sıva, alçı vb. bulaşıkların elle veya makinelerle yıkanması, kurulanması, temizlenmesi, yerine
konulması ve servise hazır hale getirilmesi, kirli çamaşırların çamaşırhaneye gelişi, yıkanış ve kurutuluşu, ütüleme işleri, tasnif ile birimlere dağıtılması ve depolama hizmetlerini yapmak, kurum
içi, kurum dışı evrak hizmetleri, bulunduğu birimde ikram hizmetlerinin hazırlanması ve servis hizmetlerini yapmak, Hayvan Hastanesinde açık veya kapalı alanda çalışmasına engel durumu
(hayvan fobisi, alerjisi veya hastalık) bulunmamak.
2. Kadın personel tarafından yürütülmesi gereken işlerde (bayan lavaboları ve diğer temizlik bakım işlerinde) görev yapacaktır.
3. Erkek personel tarafından yürütülmesi gereken işlerde (erkek lavaboları ve diğer temizlik bakım işleri ile bedensel güç gerektirecek alanlarda) görev yapacaktır.
4. Hayvan Hastanesinde açık veya kapalı alanda çalışmasına engel durumu (hayvan fobisi, alerjisi veya hastalık) bulunmamak.
5. Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak Kaşe ve Islak imzalı
onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Destek Personeli (Hasta Bakımı) Görev Tanımı:
1. Çalıştığı ünite/servisi (sterilizasyon ve dezenfeksiyon) kullanıma hazır bulundurmak,
2. Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım edilmesi ve benzeri işleri yapmak,
3. Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olmak hasta boşaltım malzemelerini (küvet, sürgü vb) toplamak ve temizlemek,
4. Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım etmek,
5. Kullanılan malzemelerin hazırlanması, temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasında sağlık meslek mensubuna yardım etmek
6. Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş malzemelerin bertaraf edilmesine, tıbbi aletlerin ve malzemelerin kullanıma hazır bulundurulmasına yardım etmek,
7. Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlamak,
8. Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat etmek,
9. İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildirmek,
10. Görevlendirildikleri birim yöneticisi tarafından verilen, tanımlanmış diğer görev yetki ve sorumlulukları yürütmek,
11. Üniversitemiz, iş/işlem ve görev yeri değişikliğine bağlı olarak yeni görev tanımı yapma hakkını saklı tutar.
12. Hastanelerimiz birimlerinde kadın hasta bakımı personeli tarafından bayan hasta bakımlarında görev yapacaktır.
13. Hastanelerimiz birimlerinde erkek hasta bakımı personeli tarafından erkek hasta bakımları ve bedensel güç gerektirecek alanlarda görev yapacaktır

BAŞVURU

İlana başvurular 15/04/2023 – 29/04/2023 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. "http://personeldb.ankara.edu.tr/" adresi üzerinden başvuru alınacak.

İlan metni için TIKLAYIN

Memur alımları için TIKLA İNDİR

Yorumlar (1)

Seç


Ziyaretçi 5 Ay Önce
Alınacakların adlarını yazmayı unutmuşlar, vay efendim neymiş 3 yıl ünivrrsite hastanesinde çalışmış olmak!!!!! Oldu ağam, oldu paşam, torpille işe alınanlara ilana çıkıp kadro vermek, ne alaa memlekett