Ankara Üniversitesi 252 personel alımı yapacak: Başvuru personeldb.ankara.edu.tr başladı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Ankara Üniversitesi 252 personel alımı yapacak: Başvuru personeldb.ankara.edu.tr başladı 2023

Ankara Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İlan bilgileri yazımızda.

Ankara Üniversitesi 252 personel alımı yapacak: Başvuru personeldb.ankara.edu.tr başladı 2023

Ankara Üniversitesi 252 personel alımı yapacak.

Ankara Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında farklı kadrolarda çalıştırmak üzere 252 personel alımı yapılacağına yer verildi. Yayınlanan ilanlara baktığımızda başvuruların bugün başladığı görülürken alımların birçok kadroya yapıldığı görülüyor.

Biz de Finans7 olarak bu yazımızda söz konusu sözleşmeli personel alımının başvurusuna dair detaylara yer verdik. Ankara Üniversitesi bünyesine yapılan personel alımında kadrolar şu şekilde:

Büro personeli

Spor Uzmanı

Mühendis

Tekniker

Teknisyen

Hemşire

Ağız ve diş sağlığı teknikeri

Tıbbi Dökümantasyon ve sekreterlik

Ameliyathane teknikeri

Diyaliz teknikeri

Anestezi teknikeri

Fizik tedavi teknikeri

İlk ve acil yardım teknikeri

Eczane hizmetleri teknikeri

Patoloji Laboratuvar teknikeri

Temizlik personeli

Geri dönüşüm personeli

Danışma görevlisi

Hasta kayıt görevlisi

Tıbbi sekreter-Lise

Hasta bakım personeli

Çağrı merkezi personeli

Basit bakım onarım personeli

Isıtma ve soğutma personeli

Şoför

Güvenlik görevlisi

BAŞVURU ŞARTLARI

 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

-2022 KPSS (B) grubu lisans KPSSP3, ön lisans KPSSP93, ortaöğretim KPSSP94 puan türü sınavına girmiş olmak 

-Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan genel ve özel şartları taşıyor olmak, 

-Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 

-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

-Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

-Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. 

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla tüm pozisyonlar için; ilgili birimin amiri tarafından haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde 7/24 esasına göre belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak. 

- Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, hizmet sözleşmesinde yer alan ve birimlerince kendilerine bildirilen veya ilan özel şartlarında yer alan görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyen adayların hizmet sözleşmesi yenilenmeyecek/feshedilecektir. 

-Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşıyor olması ve Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması ve görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve vücudun görünür yerlerinde (el, kol, boyun, yüz gibi) dövmesi bulunmamak. 

- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecek olup, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır. 

-Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, Arşiv araştırması olumsuz olan adayların ataması yapılmayacaktır. 

-Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu adayların atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Ayrıca, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş olması halinde bu ücret yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir. 

-İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 15. Üniversitemiz birimlerinde (ilçelerimizde bulunan meslek yüksekokulları dahil) görev yapan sözleşmeli personel, birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda farklı birimlerde görevlendirilebilecektir. 

-Tecrübe istenen pozisyonlar için SGK Hizmet Dökümü ve/veya Çalışma Belgesi:   • Eğer ilanın açıklamasında tecrübe şartı bulunuyorsa ve adayın SGK Hizmet Dökümünde tecrübe istenilen pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu varsa sadece e-Devlet barkodlu “SGK Hizmet Dökümü”nü sisteme yüklemesi yeterlidir.  • Eğer aday, tecrübe istenilen pozisyonda çalışmış olmasına rağmen SGK Hizmet Dökümü’nde ilgili pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu bulunmuyor veya Meslek Kodu işyeri kaynaklı hatalı girildiyse; hem “SGK Hizmet Dökümü”nü hem de bu dökümün işyeri unvan listesinde ismi yazan (ilgili pozisyonda çalıştığı) işyerinden alınmış olan ıslak imzalı ve kaşeli ya da elektronik imzalı “Çalışma Belgesi”ni yani iki belgeyi de sisteme yüklemesi gereklidir.

-Sertifikalar; İlan metninde sertifika, eğitim, katılım, kurs vb. belgeler isteniyorsa 05.09.2023 tarihi ve sonrasında alınan belgeler geçersiz sayılacaktır. II-ÖZEL ŞARTLAR 1. Hijyen sertifikasının Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış olması gerekmektedir. 2. İstenilen diğer sertifika, eğitim, katılım, kurs vb. belgelerin MEB onaylı veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu belgesi yüklenecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

Destek Personeli (Temizlik) Görev Tanımı:  1. Çalıştığı iş yerinde görev yerinin özelliklerine göre: Açık ve kapalı tüm alanlarda (açık arazi ve çevre, derslikler, hastaneler, amfiler, ofisler, yemekhaneler, spor alanları, tüm yatakhane, koridor, banyo, tuvalet vb. yerler) periyodik temizlik işleri, çöplerin ve geri dönüşüm materyallerinin toplanması, taşınması ve temizliği, taşınma/taşıma hizmetlerini yerine getirmek ve malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşıma yükleme ve boşaltma işlerini yapmak, boya-badana, sıva, alçı vb. bulaşıkların elle veya makinelerle yıkanması, kurulanması, temizlenmesi, yerine konulması ve servise hazır hale getirilmesi, kirli çamaşırların çamaşırhaneye gelişi, yıkanış ve kurutuluşu, ütüleme işleri, tasnif ile birimlere dağıtılması ve depolama hizmetlerini yapmak, kurum içi, kurum dışı evrak hizmetleri, bulunduğu birimde ikram hizmetlerinin hazırlanması ve servis hizmetlerini yapmak, Hayvan Hastanesinde açık veya kapalı alanda çalışmasına engel durumu (hayvan fobisi, alerjisi veya hastalık) bulunmamak. 2. Kadın personel tarafından yürütülmesi gereken işlerde (bayan lavaboları ve diğer temizlik bakım işlerinde) görev yapacaktır. 3. Birimlerimizde Erkek personel tarafından yürütülmesi gereken işlerde (erkek lavaboları ve diğer temizlik bakım işleri ile bedensel güç gerektirecek alanlarda) görev yapacaktır. 4. Hayvan Hastanesinde açık veya kapalı alanda çalışmasına engel durumu (hayvan fobisi, alerjisi veya hastalık) bulunmamak.

Destek Personeli (Hasta Bakımı) Görev Tanımı:  1. Çalıştığı ünite/servisi (sterilizasyon ve dezenfeksiyon) kullanıma hazır bulundurmak,  2. Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım edilmesi ve benzeri işleri yapmak, 3. Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olmak hasta boşaltım malzemelerini (küvet, sürgü vb) toplamak ve temizlemek,  4. Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım etmek,  5. Kullanılan malzemelerin hazırlanması, temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasında sağlık meslek mensubuna yardım etmek  6. Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş malzemelerin bertaraf edilmesine, tıbbi aletlerin ve malzemelerin kullanıma hazır bulundurulmasına yardım etmek,  7. Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlamak,  8. Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat etmek, 9. İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildirmek,  10. Görevlendirildikleri birim yöneticisi tarafından verilen, tanımlanmış diğer görev yetki ve sorumlulukları yürütmek,  11. Üniversitemiz, iş/işlem ve görev yeri değişikliğine bağlı olarak yeni görev tanımı yapma hakkını saklı tutar. 12. Hastanelerimiz birimlerinde kadın hasta bakımı personeli tarafından bayan hasta bakımlarında görev yapacaktır. 13. Hastanelerimiz birimlerinde erkek hasta bakımı personeli tarafından erkek hasta bakımları ve bedensel güç gerektirecek alanlarda görev yapacaktır.

Fotoğrafların büyük hali için TIKLAYIN

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden bugün başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların  (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinden başvurusunu yapması gerekmektedir. Kadın erkek diğer adaylarla tanışmak - bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç