Ankara Üniversitesi 167 personel alımı yapacak: Başvuru başladı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Ankara Üniversitesi 167 personel alımı yapacak: Başvuru başladı

Ankara Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda sözleşmeli 167 personel alımı yapılacağına yer verildi. İlan bilgileri yazımızda.

Ankara Üniversitesi 167 personel alımı yapacak: Başvuru başladı

Ankara Üniversitesi 164 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Ankara Üniversitesi tarafından bir duyuru yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı SBB kamu ilan sayfası üzerinden yayınlanan duyuruya baktığımızda farklı kadrolarda çalıştırmak üzere sözleşmeli kamu personel alınacağına yer verildi. Başvurular "http://personeldb.ankara.edu.tr" adresi üzerinden başladı.

Büro personeli, temizlik görevlisi, destek personeli, hasta ve yaşlı bakımı elemanı, hasta bakıcı, ısıtma ve soğutma destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, fizyoterapist, sağlık teknikeri, ağız ve diş sağlığı teknikeri, eczane teknikeri, ameliyathane teknikeri, elektronörüfizyoloji teknikeri, tıbbi laboratuvar teknikeri, ilk v eacil yardım teknikeri, anestezi teknikeri, patoloji teknikeri, diyaliz teknikeri, tıbbi dökümantasyon ve sekreter, dil ve konuşma terapisti, ergoterapi personeli, laborant, eczacı, psikolog, mühendis ve teknisyen  kadrolarına yapılacak kamu personeli alımında başvuru şartları şu şekilde:

İlana Kimler Başvurabilecek?

İlanın başvuru şartları şu şekilde açıklandı:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2. 2022 KPSS (B) grubu lisans KPSSP3, ön lisans KPSSP93, ortaöğretim KPSSP94 puan türü sınavına girmiş olmak

3. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

4. Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

7. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla tüm pozisyonlar için; ilgili birimin amiri tarafından haftalık çalışma süresi 40 saati
aşmayacak şekilde 7/24 esasına göre belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl
hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

8. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, hizmet sözleşmesinde yer alan ve birimlerince kendilerine bildirilen veya ilan özel şartlarında yer alan
görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyen adayların hizmet sözleşmesi yenilenmeyecek/feshedilecektir.

9. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşıyor olması ve Türk Ceza Kanununun 53
üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması ve görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması. Ayrıca iç ve dış
mekanlarda vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

10. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecek olup, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

11. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, Arşiv araştırması olumsuz olan adayların ataması yapılmayacaktır.

12. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu adayların atamaları yapılmış
ise iptal edilecektir. Ayrıca, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş olması halinde bu ücret yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

13. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

14. Üniversitemiz birimlerinde (ilçelerimizde bulunan meslek yüksekokulları dahil) görev yapan sözleşmeli personel, birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda farklı birimlerde görevlendirilebilecektir.

15.Sertifikalar; İlan metninde sertifika, eğitim, katılım vb. belgeleri isteniyorsa 31.12.2023 tarihi ve sonrasında alınan belgeler geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILACAK

İlana başvurular (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresi üzerinden alınacak. Şahsen ya da posta yolu ile başvurular alınmayacak. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Kadın erkek adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç