Amasya Üniversitesi Aşçı ve Büro Personeli Alımı Yapacak

Amasya Üniversitesi Aşçı ve Büro Personeli Alımı Yapacak

Amasya Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı ve büro personeli ile aşçı alımı yapılacağına yer verildi.

Amasya Üniversitesi Aşçı ve Büro Personeli Alımı Yapacak

Amasya Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak.

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda aşçı ve büro personeli alınacağına yer verildi. "Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” içerisinde yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen 2 kadro için yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır1 ifadeleri ile yayımlanan duyuru şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
3. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
4. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
6. Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93
puanına sahip olmak.
7. Yurtdışında eğitim görenlerin mezuniyet belgelerinin denkliğini ilgili makamlarca
onaylatmış olmak.
8. KPSS’ de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona
yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen şartlara sahip
olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Müracaat tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
10. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
11. İdare, ihtiyaca binaen il ve ilçelerdeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma
hakkına sahiptir.
12. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
13. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya
şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama
yapılacaktır.
14. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
15. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
başlatılacak olup atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca
bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.
16. Şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten
önce sahip olmak.
17. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
18. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik
yapma hakkına sahiptir.

19. Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

20. Atamalar, adaylar hakkında yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesinin olumlu olması şartı ile yapılacaktır

BAŞVURU

Başvuru evrakları ve ilan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç