AK Parti'den son dakika: Ev alacaklara 154 bin 392 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti'den son dakika: Ev alacaklara 154 bin 392 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti bir kanun teklifi hazırladı ve hazırlanan kanun teklifi kapsamında ev alacaklara , Yeni Evim kapsamında 154 bin TL destek verileceği bildirildi.

Emlak 20 Ocak 2023 19:31 3
AK Parti'den son dakika: Ev alacaklara 154 bin 392 TL destek ödemesi yapılacak

Ev alacaklara devlet desteği: AK Parti kanun teklifini sundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından bir kanun teklifi hazırlandı. Ocak ayının başında açıklanan ilk evim konut kampanyası için hazırlanan kanun teklifine baktığımızda ilk 3 sene devlet desteği verileceği, bu destekle birlikte vatandaşların ilk 3 sene ödeyecekleri taksitlerin azalacağına , eksilecek kısımların devlet tarafından tamamlanacağına yer verildi.

Bugün meclise gelen Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin özetine baktığımızda detaylar şu şekilde oldu:

"Teklif ile, Yeni Konut Finansman Programı?nın genel çerçevesinin belirlenmesi ile Program kapsamında, konut finansmanlarında ilk 3 yıl boyunca vatandaşların gelirlerinin belirli bir düzeyinde taksit ödemesi yapabilmelerini sağlamak amacıyla, geri ödemeli olarak Hazine tarafından, geri ödemesiz olarak yüklenici tarafından katkı sunulması; Hazine katkısından faydalanmak istemeyen vatandaşlara bankalarca esnek ödeme planı sunulabilmesi; faiz oranı, kâr payı, vade, finansman tutarı ve hane gelirine ilişkin sınırlamalar gibi özelliklerin belirlenebilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmesi amaçlanmaktadır"

TAKSİTLER NE KADAR AZALACAK?

Yeni Evim konut kampanyasında normalde çekilecek krediye göre geri ödeme şu şekilde olacakti:

Kredi: 1 milyon TL
Vade: 180 ay
Kredi faiz oranı: 0.69
Aylık geri ödeme: 9.719 TL
Toplam geri ödeme: 1.749.395 TL

Kredi: 2 milyon TL
Vade: 180 ay
Kredi faiz oranı: 0.69
Aylık geri ödeme: 19 bin 438 TL
Toplam geri ödeme: 3 milyon 498 bin 790 TL

Ancak bu kanun teklifi ile birlikte ilk 3 sene ödenecek taksitler şu şekilde olacak:

1 milyon TL için:
İlk yıl 4410 TL taksit ödenecek
İkinci yıl 5400 TL taksit ödenecek
Üçüncü yıl 6481 TL taksit ödenecek.

2 milyon TL için:
İlk yıl 8821 TL taksit ödenecek.
İkinci yıl 10.801 TL taksit ödenecek.
Üçüncü yıl ise 12.963 TL taksit ödenecek.

1 MİLYONA EV ALANA 154 BİN TL DEVLET DESTEĞİ MÜJDESİ GELDİ

Böylelikle sıfır ev alacaklara ayda ilk yıl için her ay 5 bin 300 liradan fazla, ikinci yıl için her ay 4300 lira, üçüncü yıl için 3 bin liradan fazla destek verilecek. Bu şekilde 1 milyon TL'ye ev alacak kişilere 3 yılın sonunda toplam devlet desteği 154 bin 392 Tl destek ödemesi yapılmış olacak.

SONRA NE OLACAK?

3 seneden sorna taksitler normale dönecek. Devlet tarafından verilen destek ise kredinin bitmesine 8 yıl kala eşit taksitlere bölünerek krediye eklenecek ve geri alınacak.

BAŞVURU

0.69 faizli konut kredisi kampanyasında başvuru detayları için TIKLAYIN

KANUN TEKLİFİNİN TAM METNİ ŞU ŞEKİLDE:

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1 - 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Yeni Konut Finansman Programı
GEÇİCİ MADDE 37- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin konut finansmanı
taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla bankalar tarafından sağlanan konut finansmanı
taksitlerine katkı sağlanmasına yönelik olarak Cumhurbaşkam tarafından belirlenecek bir kamu
bankası aracılığıyla 5411 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren bankalara nakit kaynak
aktarılır. Nakit kaynak aktarımı için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde mevcut ya da yeni
açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakam yetkilidir. Bu madde kapsamında
bir yıl içerisinde üçüncü fıkranın (a) bendindeki katkının sağlanabileceği konut finansmanının
toplam anapara tutarı, ilgili yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 1 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi ile belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde 5'ini aşamaz. Bu tutan bir
katına kadar arttırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
(2) Bu madde kapsamında daha önce satılmamış ve yüklenici firmaların mülkiyetinde olan
konutlar ile henüz başlamamış veya yapımı devam eden konut projelerinden konut edineceklere
sağlanacak konut fmansmanlanna katkı sağlanabilir. Henüz başlamamış veya yapımı devam
eden konut projeleri açısından mülkiyeti yüklenici firmalara geçecek konutlara ilişkin
sağlanacak finansmanlar da bu kapsamda değerlendirilir. Bu madde kapsamında, gayrimenkul
geliştiricileri de yüklenici kabul edilir.
(3) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki katkılar; kullanılacak finansmana yönelik bankacılık
mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında yeterli ödeme gücüne sahip olduğu bankalarca
değerlendirilen ve katkı talebinde bulunan gerçek kişilere sağlanacak konut finansmanı için
verilir. Bu çerçevede;
a) Bir gerçek kişi için ilk üç yıldaki finansman taksit tutarımn gerçek kişinin hane gelirinin
yüzde 30'unu aşan kısmı kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak
ödenek tertibinden birinci fıkra kapsamında belirlenen kamu bankasının talebi üzerine katkı
aktarılır. Yüzde 30Tuk oranı yüzde 30 ila yüzde 50 arasında belirlemeye, üç yıllık süreyi bir
yıla kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu bent kapsamındaki katkı tutarının
belirlenmesinde (b) bendindeki kesinti yapıldıktan sonra kalan kısım esas alınır.
b) Konut satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı payı yüklenici firma hesabından veya finansman
tutarından tahsil edilerek finansmam sağlayan bankalarda geçici hesaplara aktarılır. Bu tutarlar
bir yıla kadar finansman taksitlerinin ödemelerinde kullanılır. Cumhurbaşkanı tarafından
belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde; bu tutarın bir kısmı ya da tamamı finansman anapara
tutarından peşin olarak indirilebilir, bir yıllık süre ise üç yıla kadar uzatılabilir. Tahsil edilen
tutar, hiçbir şekilde yükleniciler tarafından geri istenemez.
c) Birinci fıkra kapsamında belirlenen kamu bankası, her ayın ilk beş iş günü içerisinde, içinde
bulunulan aya ilişkin bu fikranın (a) bendi kapsamındaki toplam katkı tutanm bir icmal listesi
ile Bakanlığa bildirir. Bakanlık talep edilen katkı tutanm, bildirim yapılan ayın 15'ini takip
eden ilk iş günü anılan bankaya, icmal listesini esas alarak aktarır. Bu katkının aktarım günü ile
finansmana ilişkin taksit ödemeleri bankalarca aym gün olarak belirlenir.
(4) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında sağlanan katkıların geri ödeme tutarları, geri
ödemelerin başlayacağı tarihe kadar, finansmanın faiz oranı üzerinden basit faiz yöntemiyle
hesaplanır. Bankaların, geri ödeme tutarlanm katkıdan yararlananlara bankacılık mevzuatı ve
ilgili diğer mevzuat kapsamında rücu etme hakkım kullanması durumunda uygulayacaklan faiz
oranı dışında geri ödemelerin başlamasından sonra ek bir faiz oranı uygulanmaz. Geri ödemeler
en geç konut fmansmam vadesi bitimine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılmak üzere
birinci fıkra kapsamında belirlenecek bankaya finansmanı sağlayan bankalarca aktarılır. Geri
ödemelerin katbdan yararlananlarca yapıldığına bakılmaksızın tam ve zamanında Hazine ve
Maliye Bakanlığına aktarılmasından finansmanı sağlayan bankalar sorumludur. Geri
ödemelerin finansmanı sağlayan bankalarca tam ve zamanında yapılmaması durumunda katkı
geri ödemeleri, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammıyla
birlikte amlan Kanun hükümlerine göre finansmanı sağlayan bankadan ilgili vergi dairesince
tahsil edilir. Bu madde kapsamındaki finansmanlara ilişkin icra takip sürecinin başlatılması
durumunda, bu fıkra kapsamında hesaplanacak geri ödemeler, finansmanı sağlayan bankalar
tarafından icra takibinin başlatılmasından sonra en geç 30 gün içerisinde Hazine ve Maliye
Bakanlığına aktarılmak üzere birinci fıkra kapsamında belirlenecek bankaya aktarılır.
Bankaların bu fıkra kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığına aktardığı tutarlan bankacılık
mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında katkıdan yararlananlara rücu etme hakkı saklıdır.
(5) Üçüncü fıkranın (a) bendindeki katkıdan yararlanmak istemeyen gerçek kişiler için konut
finansmanına yönelik diğer mevzuat kapsamında oluşturulan geri ödeme planlarında taksit
tutarlannın hane gelirinin üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen oranı aştığı durumlarda; ilgili
bankalarca bu kişilere ödeme kolaylığı sağlamak üzere taksit plamnda ilgili ayda alması
gereken anapara ve faiz oranı / kar payı tutannı finansman ile aynı faiz oranı / kar payı ile kalan
anapara üzerine ekleyerek erteleyebilir. Bu finansmanların vadesinden önce kapanmasının talep
edilmesi durumunda diğer mevzuatta belirlenmiş kapama koşullarına ek olarak ertelenmiş
anapara ve faiz oranı / kar payı tutan var ise bunların tamamının ödenmesiyle kapama
gerçekleştirilebilir. Bu fıkrada öngörülen hesaplama yöntemine ilişkin diğer kanunlardaki
yasaklayıcı ve sımrlayıcı hükümler uygulanmaz.
(6) Hazine ve Maliye Bakanlığınca bu madde kapsamında sağlanan finansmanın menkul
kıymetleştirilmesi amacıyla bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan kuruluşlar ve bunların
kuracağı fonlara ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri ihraç etmeye ve/veya amlan
kuruluş ve fonlar tarafından çıkarılacak varlığa dayalı menkul kıymetlerin alınması karşılığında
özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri ve kira sertifikaları ihraç etmeye ve ihraç edilecek
senetlerin ve kira sertifikalarının vade, faiz/getiri ve diğer şartlarını belirlemeye Hazine ve
Maliye Bakanı yetkilidir. Bu fıkra kapsamında ihraç edilecek özel tertip Devlet iç borçlanma
senetleri ve kira sertifikaları için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin mevcut ya da yeni
açılacak tertiplerine ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakam yetkilidir. Bu fıkra kapsamında
ihraç edilecek özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri ve kira sertifikalan bu Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında belirlenen net borç kullanımı hesabına borçlanma olarak dahil
edilmez. Bu fıkra kapsamında ikrazen ihraç edilecek özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri
tutan bu Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi kapsamında yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen limitin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Bu fıkra
kapsamındaki varlığa dayalı menkul kıymetlerin değerinin belirlenmesine, bu menkul
kıymetler ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye
Bakam yetkilidir.
(7) Bu madde kapsamında edinilen taşınmazların finansmanı sağlayan bankamn talebi üzerine
bildirilen finansman tarihinden itibaren 5 yıl süreyle tescilsiz iktisap halleri hariç devir ve
temlik edilemeyeceği ve satış vaadine konu edilemeyeceği yönünde taşınmazların beyanlar
hanesine belirtme yapılır. Süre sonunda belirtme tapu müdürlüğünce resen terkin edilir. Bu
madde kapsamındaki finansmanların borçlunun temerrüdü nedeniyle icra takip sürecinin
başlatılması durumunda bu belirtme fınansmam sağlayan bankanın talebi üzerine terkin edilir.
(8) Bu madde kapsamında;
a) Sağlanacak finansman konusu konuta ilişkin düzenlenen değerleme raporunun yanlış veya
gerçeğe aykın olması halinde, raporu düzenleyen gayrimenkul değerleme uzmam ve/veya
gayrimenkul değerleme kuruluşu hakkında, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun 76 ncı maddesinin onuncu fıkrası uyarınca verilecek idari para cezası tutarları 10
kat artırılarak uygulanır. Şu kadar ki uygulanacak idari para cezası tutan, finansmana konu
konutun satış bedelinin yüzde onundan az olamaz.
b) Aktarılacak katkının hak sahipliğinin tespiti ile katkının doğru ve tam hesaplanmasından
ibraz edilen belgeler çerçevesinde konut fînansmamm sağlayan banka sorumludur. Haksız
olarak verildiği tespit edilen katkı tutarı 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre
hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte anılan Kanun hükümlerine göre finansmanı sağlayan
bankadan ilgili vergi dairesince tahsil edilir.
c) Katkılardan faydalanacak gerçek kişilerin yanlış ve/veya yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun
tespit edilmesi durumunda; sağlanan katkılar dördüncü fıkraya göre hesaplanacak tutar
üzerinden onuncu fıkra kapsamında belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde geri alınır ve
kullanılan finansman tutarının yüzde 5'i kadar idari para cezası uygulanır. Bu madde
kapsamında finansmana konu konutun yüklenici fîrmalanmn yanlış ve/veya yanıltıcı
beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, yüklenici firmalara finansmana konu
konutun finansman sağlanırken beyan edilen satış bedelinin yüzde 25'i kadar idari para cezası
uygulamr.
(9) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birinci fıkra kapsamında belirlenecek kamu bankası, bu
maddenin uygulanması kapsamında bankalardan gerekli her türlü veri ve bilgiyi talep edebilir.
Bankalar talep edilen veri ve bilgiyi Hazine ve Maliye Bakanlığının belirleyeceği şekil ve
süreler içerisinde vermekle yükümlüdür. Söz konusu veri ve bilginin iletilmesinde diğer
kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler uygulanmaz.
(10) Bu madde kapsamında; bankalar tarafından sağlanacak finansmana ilişkin tutar, vade, faiz
oranı / kar payı, finansman sağlanacak konutların azami satış bedeli, katkılardan faydalanacak
gerçek kişilerin kapsamı; bu kişilerin, konut sahipliği, hane geliri, hane geliri artış katsayısı ve
hanedeki diğer kişilerin konut sahipliği gibi hususları belirlemeye ve finansmana ilişkin
nitelikleri il bazında farklılaştırmaya, katkı olarak aktarılacak kaynağın kullandırılmasına,
katkının sonlandırılmasma, katkı geri ödemelerine, katkı geri ödemelerinin faiz hesaplama
yöntemi, bu ödemelerin vade koşulları, vadesinden önce ve toplu ödeme hususlanna,
uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye, uygulamaya ilişkin olarak ortaya
çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve bu madde kapsamında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin
diğer hususları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.
(11) Bu madde kapsamındaki konut finansmanları 31/12/2023 tarihine kadar kullandırılabilir.
Cumhurbaşkanı bu süreyi 31/12/2024 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür

Yorumlar (3)

Seç


Ziyaretçi 17 Gün Önce
3 veya 5 sene sonra kişinin eline para geçti taksitleri pesin ödemek istedi peki o zaman ödenecek tutarın indirimi yapılacakmı faizi falan kaldırılacakmı bu konuda açıklama da yaparmısınız
Ziyaretçi 18 Gün Önce
oy moy yok ! isterse bedava olsun !
Ziyaretçi 19 Gün Önce
zenginlerden ev almak isteyenlere bir de üstüne halktan topladığı paraları verecek bu iş en çok milletvekillerine yaradı