Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı: İşte 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu e devlet başvuru ekranı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı: İşte 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu e devlet başvuru ekranı 2023

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS'siz en az ilkokul mezunu memur alımı tercihleri başladı. İşte tercih ekranı.

Memur Alımı İlanları 23 Ağu 2023 10:24 0
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı: İşte 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu e devlet başvuru ekranı 2023

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2828 sayılı kanun kapsamında memur alımı tercihleri e devlet'te başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 2023 yılı 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu personeli alımı başvurusunun başladığına yer verildi.

Bakanlık tarafından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hak sahiplerince E-Devlet Kapısı kullanılarak www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden tercihte bulunulacaktır. Bu nedenle tercihte bulunmak isteyen hak sahiplerinin E-Devlet Kapısı’na giriş şifrelerine sahip olmaları gerekmektedir. Daha önce bu şifreyi edinen hak sahiplerinin yeniden şifre almalarına gerek bulunmamaktadır. Bu adaylar mevcut şifrelerini kullanmak suretiyle tercihte bulunabilirler. E-Devlet Kapısı giriş şifresi bulunmayan hak sahiplerinin PTT şubelerine giderek şifre almaları gerekmektedir.

Hak sahipleri tercih kılavuzuna Bakanlığımız internet sayfasından ve E-Devlet Kapısını kullanarak www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilirler"

BAŞVURU ŞARTLARI

 

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış
olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü
bulunmamaları,
Kılavuzda yer alan “İşçi” kadroları için;
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen
askerlik şartını taşımak.
g) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin
devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan
raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;
Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli
olmamaları. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel
olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar
tarafından karar verilecektir.)
h) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların karşısındaki
başvuru şartları bölümünde aranılan şartların “tamamı” ile bu bölümde yer alan şartları da
taşımaları gerekmektedir. Bu nedenle adayların kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra bu
bölümde belirtilen şartları da dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayan
adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir.

Bu yerleştirme işlemlerine yalnızca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci
maddesi kapsamında;
a. Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış,
b. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluş bakımı veya koruyucu aile sosyal hizmet
modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu
hizmetlerden yararlanmaya devam eden,
c. 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona
erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak
hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür. 

AVUKAT
1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9’uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin
verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının
kullanılabilmesi sebebiyle, Avukat kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların Avukatlık
Ruhsatnamesine yerleştirme işlemlerinin son günü (24 Nisan 2023) itibariyle sahip olmaları
gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık
stajının tamamlanması ve Avukatlık Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara
“Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadro veya pozisyonlara başvuru hakkı
vermez.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Emniyet Genel Müdürlüğüne yerleşen adayların Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları
Yönetmeliğinde yazılı şartları taşımaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların atama
işlemleri yapılmayacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğüne ait kadroları tercih edecek adayların bu
hususu dikkate alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği’nin
“Çalışma şartı” başlıklı 39’uncu maddesinde; “18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan sınavlar veya benzeri sınavlar sonucunda
söz konusu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (B) grubu kadrolara
atananlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atananlar, görevden çekilen
personelden yeniden göreve atananlar ve Hazine Avukatı unvanına atananlar; atandıkları birimin
bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında
izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi
doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz.” hükmü yer almakta olup, Hazine ve Maliye
Bakanlığı kadrolarını tercih edecek adayların, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde
fiilen 2 yıl görev yapma zorunluluğunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, KARA
KUVVETLERI KOMUTANLIĞI, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VE HAVA
KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı kadrolarına atanacakların ilgili
mevzuat gereği sağlam olmaları, sevk edilecekleri hastaneden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği
esaslarına göre "Devlet Memur Adayı Olur" kararlı rapor almaları ve yaptırılacak güvenlik
soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmaması
gerekmektedir. Bu şartları sağlayamayan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu nedenle
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı kadrolarını tercih edecek adayların bu
hususu dikkate alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

PEDAGOJİK FORMASYON (ÖĞRETMEN)
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik kadrolarını tercih edecek adayların öğretmen yetiştiren
Fakültelerden mezun olmaları veya Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da
Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini
başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler
dahi atamaları yapılmayacaktır. Bu nedenle öğretmen kadrolarını tercih edecek adayların bu
hususu dikkate alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TCDD Genel Müdürlüğü pozisyonlarına atanacak bütün adaylar, TCDD Sağlık ve Psikoteknik
Yönergesinde yer alan unvanlar için bu Yönergede belirtilen sağlık koşullarını taşımak
zorundadır. Ayrıca Genel Müdürlük bünyesine yerleştirilen adaylar atandıkları iş yerlerinde 5 yıl
süre ile görev yapmadan görev yeri değişikliği talebinde bulunamayacaklardır. 

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI
TPAO’yu tercih edecek adayların atanmaları için ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceklerini
gösterir sağlık kurulu raporu almaları zorunludur. Bu nedenle TPAO’yu tercih edecek adaylardan
atanmadan önce ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceklerini gösterir sağlık kurulu raporu
istenecektir. TPAO’yu tercih edecek adayların bu hususu dikkate alarak tercihte bulunmaları
gerekmektedir.

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
Türk Standartlari Enstitüsü pozisyonlarına yerleştirilecek adaylar 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 27 nci maddesine göre sözleşmeli statüde istihdam edileceklerdir. Bu nedenle
tercihte bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurması gerekmektedir.

TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu pozisyonlarına yerleştirilecek adaylar 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesine göre sözleşmeli statüde istihdam
edileceklerdir. Bu nedenle tercihte bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurması
gerekmektedir.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Gençlik ve Spor Bakanlığının antrenör unvanındaki pozisyonlarını tercih edecek adayların
yerleştirme işlemlerinin son günü (13 Eylül 2023) itibariyle en az 2 inci kademe antrenörlük
belgesine sahip olması gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları
yapılmayacaktır.

.ŞOFÖR
18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik
Yönetmeliğinin 75 inci maddesinde 2015 yılında yapılan değişikliklerle sürücü belgelerinde yeni
bir sistem öngörülmüş ve 2016 yılı itibarıyla yeni sisteme geçilmiştir. Mezkur Yönetmeliğin
geçici 10 uncu maddesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış ve sahibine
römork takarak araç kullanma yetkisi veren sürücü belgeleri veya sürücü sertifikalarının yeni
sınıf sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sırasında yeni sınıfına ilave olarak “E” ibaresinin
ekleneceği belirtildiğinden, B sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları BE sınıfı sürücü belgesine
sahip olanların, C sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları CE sınıfı sürücü belgesine sahip
olanların, D sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları DE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların,
D1 sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları D1E sınıfı sürücü belgesine sahip olanların da tercih
edebilmeleri mümkündür. Yine aynı Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eski sürücü
belgelerinin 31/12/2022 tarihine kadar yeni sürücü belgeleri ile değiştirebilmesi öngörüldüğünden
eski sürücü belgelerinin geçerliliği de devam etmektedir. Bu nedenle Tercih Kılavuzunda yer alan
yeni sürücü belgesi sınıfları ve istenilen sürücü belgesini karşılayabilecek diğer yeni sürücü
belgesi sınıfları ile bu belgelerle denk kabul edilen eski sürücü belgesi sınıfları için bu kılavuzun
“3.DİĞER HUSUSLAR” bölümünde sürücü belgeleri için yapılmış açıklamalara bakılmalıdır.

 

Başvuru kılavuzu ve kadrolar için TIKLAYIN

TERCİH EKRANI

Tercihler e devlet kapısı üzerinden alınıyor. Adayların aşağıdaki linke gitmesi gerekmektedir:

Kadın erkek diğer adaylarla tanışmak ve bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç