2024 yılı lojman kira bedelleri Resmi Gazete'de açıklandı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

2024 yılı lojman kira bedelleri Resmi Gazete'de açıklandı

Son dakika haberi: Lojmanlarda kalan kamu personellerinin 2024 yılında ödeyeceği kira tutarları belli oldu.

2024 yılı lojman kira bedelleri Resmi Gazete'de açıklandı

Lojmanların 2024 yılı ücret tarifesi açıklandı. İşte memurların ödeyeceği miktar.

Milli Emlak Genel Tebliği yayınlandı. Yayınlanan genel tebliğe baktığımızda 2024 yılında kamu konutları kira bedellerinin belirlendiğine yer verildi. Kerpiç, ahşap ve bağdadi ile benzeri konutlarda kalanlar metrekare başına 5.66 TL, kalorifersiz evler için metrekare başına 8.85 TL, kaloriferli konutlar için ise metrekare başına 11.61 TL kira bedeli alınacak.

Örnek vermek gerekirse 100 metrekare bir evde kalanlar, eğer ev kaloriferli ise ayda 1116 lira 10 kuruş kira bedeli verecek. Kalorifersiz evde kalan kamu personelleri ise 100 metrekarelik bir ev için 885 lira ödeyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan açıklama şu şekilde:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2024 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kira bedelleri

MADDE 3- (1) Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 5,66 TL/m²,

b) Kalorifersiz konutlarda 8,85 TL/m²,

c) Kaloriferli konutlarda 11,61 TL/m²,

kira bedeli alınır.

Kira bedeline yapılacak ilaveler

MADDE 4- (1) 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 1,36 TL/m² ilave kira bedeli alınır.

(2) Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,58 TL/m²,

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,24 TL/m²,

c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 4,81 TL/m²,

ç) Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 1,2 TL/m²,

ilave kira bedeli alınır.

Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar

MADDE 5- (1) Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 4,64 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir.

(2) Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.

(3) Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,54 TL/m² tahsil edilir.

Kira bedellerinin hesaplanması

MADDE 6- (1) 3 üncü maddede belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)'nde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7- (1) 31/12/2022 tarihli ve 32060 beşinci mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 411) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ 15/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç